Latvijas nacionālais atlants: Ideja un realitāte
2009
Jānis Štrauhmanis

Latvijas nacionālā atlanta nepieciešamība tika izteikta jau 20.gadsimta pirmajā pusē, laikā pēc otrā pasaules kara par šādu darbu ieminēties nedrīkstēja. Pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas nacionālā atlanta nepieciešamība fiksēta pat oficiālos dokumentos, bet reāli tā veidošana nav uzsākta. Lai gan dažāda veida kartes un arī atlanti Latvijā tiek izdoti. Rakstā piedāvāta nacionālā atlanta struktūra, ko varētu veidot no šādām daĜām: Latvijas vēsture, Rīgas līcis un Baltijas jūra, daba un derīgie izrakteĦi, iedzīvotāji, saimniecība, kultūras un vēstures mantojums, ekonomiskie rajoni, Latvijas ārējie sakari – tirdzniecība un diplomātija. Atlanta kartes papildinātu jaunākā statistika, kā arī ăeogrāfisko nosaukumu rādītājs. Latv ijas nacionālo atlantu būtu jāveido gan papīra, gan elektroniskā versijā. Ieteikta nacionālā atlanta sagatavošanas secība, lai nodrošinātu darba kvalitāti. Jo nacionālais atlants ir jebkuras valsts prezentācijas būtisks elements, ne velti mūsu kaimiņvalstis jau izdod vai gatavo šādu darbu.


Atslēgas vārdi
atlas, thematical maps, atlas creation periods

Štrauhmanis, J. Latvijas nacionālais atlants: Ideja un realitāte. Ģeomātika. Nr.5, 2009, 55.-61.lpp. ISSN 1407-7345.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196