Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Silīcija nitrīda pulverveida nanokompozītu saķepināšanas tehnoloģijas izstrāde

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 07.04.2011 15:00, Materiālzinātnes un Lietišķās ķīmijas fakultātē, Āzenes ielā 14/24, 271. auditorijā.
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Silīcija nitrīda pulverveida nanokompozītu saķepināšanas tehnoloģijas izstrāde
Nosaukums angļu valodā Elaboration of Sintering Technology of Silicon Nitride Based Nanocomposites
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Nataļja Žilinska
Atslēgas vārdi silicon nitride - based ceramics, nanocomposites, compacting, mechanical properties
Anotācija Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur ievadu, literatūras apskatu, metodisko daļu, eksperimentālo daļu, secinājumus un literatūras sarakstu, kas ietver 140 literatūras avotus. Darbs ietver 129 lappuses, 72 attēlus un 31 tabulu. Literatūras apskatā ir apkopoti svarīgākie pētījumi par silīcija nitrīdu saturošu keramiku. Darba eksperimentālajā daļā veikti plazmas strūklā sintezētu silīcija nitrīdu saturošu nanopulveru kompozīciju kompaktēšanas pētījumi ar dažādiem saķepināšanas paņēmieniem un noteikta iegūtās keramikas struktūra un īpašības. Noskaidrotas Si3N4-Al2O3-Y2O3 nanodaļiņu kompozīta saķepināšanas likumsakarības, izmantojot tradicionālo saķepināšanu, karsto presēšanu un saķepināšanu saules enerģijas krāsnī, salīdzinājumā ar rūpnieciskiem kompozītiem. Noskaidrota TiN, ZrO2 un SiC nanodaļiņu piedevu nozīme Si3N4-Al2O3-Y2O3 nanokompozītu materiālu mikrostruktūras veidošanā un mehānisko īpašību uzlabošanā. Noskaidrota saķepināšanas piedevu ievadīšanas veida ietekme uz Si3N4-SiC nanodaļiņu kompozīta mikrostruktūras veidošanos, izmantojot karsto presēšanu. Izstrādāts dažāda sastāva alfa-, beta- sialonu kompaktēšanas paņēmiens un noteiktas iegūto materiālu mehāniskās īpašības. Izdarīti secinājumi par silīcija nitrīdu saturošu nanopulveru izmantošanas iespējām nanostrukturētas keramikas izgatavošanā un nanopulveru pielietošanas priekšrocībām.
Anotācija angļu valodā The thesis is written in Latvian, contains an introduction, literature review, methodological part, experimental part, conclusions and bibliography with 140 references. The thesis consists of 129 pages, 72 figures and 31 tables. Literature review summarizes the most important investigations of silicon nitride-based ceramics. Compaction of plasma synthesized silicon nitride-based particulate nanocomposite with different sintering techniques, received ceramic structure and properties are investigated in the experimental part of the thesis. The relationships of Si3N4-Al2O3-Y2O3 nanopowders composites sintering by conventional sintering, hot pressing and sintering in solar furnace in comparison with composites prepared from the industrial powders are determinated. The influence of TiN, ZrO2 and SiC nanopowders additives on Si3N4-Al2O3-Y2O3 nanocomposite materials microstructure formation and mechanical properties improvement is established. The effect of introduction mode of sintering additives on the Si3N4-SiC nanopowders composites microstructure formation by hot pressing is found. The alpha -, beta - sialons compacting technique and mechanical properties of compacting materials are established. The advantages of using of silicon nitride-based nanopowders for manufacture of nanostructured ceramics are presented.
Atsauce Žilinska, Nataļja. Silīcija nitrīda pulverveida nanokompozītu saķepināšanas tehnoloģijas izstrāde. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2011. 129 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 9799