Information about Author
Name, Surname:

Janez Potočnik