Research and Development of Interface Converter for PMSG Based Wind Generator
2011
Lauris Bisenieks

Aizstāvēšana
02.08.2011. 10:30, EEF, Kronvalda bulvāris 1, 117

Zinātniskais vadītājs
Iļja Galkins

Recenzenti
Ivars Raņķis, Ričards Streļeckis, Leonards Latkovskis

Šis doktora darbs ir veltīts elektroenerģijas sadales tīkla un mainīga ātruma vēja ģeneratora ar pastāvīgo magnēta sinhrono mašīnu salāgojošā pārveidotāja ar pretestības avota DC/DC pārveidotāju un augstfrekvences izolāciju izpētei un izstrādei. Darbā tiek piedāvāti trīs jauni spēka shēmu varianti mainīga ātruma vēja ģeneratoriem. Darbā ar datormodelēšanas palīdzību tiek pētīti pārveidotāju darba režīmi un modelēšanas rezultāti tiek salīdzināti ar eksperimentālajiem. Jaudas zudumu analītisks novērtējums pusvadītāju elementos tiek parādīts, lai novērtētu piedāvāto shēmu piemērotību mikro un mazas jaudas vēja iekārtām. Pretestības avota līdzstrāvas pārveidotāja laboratorijas prototips tika izstrādāts un pārbaudīts. Pirmajā nodaļā tiek apskatītas vēja enerģijas izmantošanas paņēmieni. Vēja teorija pamati un vēja sadalījums tiek analizēts, lai noteiktu prasības salāgojošajam pārveidotājam. Jau zināmās pārveidotāju spēka shēmas tiek apskatītas, lai izvēlētos vispiemērotāko pilnveidošanai. Pārveidotāja spēka shēma ar augstfrekvences izolāciju tika izvēlēta tās elastīgo konfigurēšanas iespēju un galvaniskās izolācijas dēļ. Apskatot esošos pārveidotājus tika paradīta nepieciešamība meklēt jaunus shemotehniskos risinājumus un nobeigumā tika definēti pārveidotāja tehniskie parametri, atbilstoši laboratorijā pieejamajam ģeneratoram. Otrajā nodaļa ir veltīta salāgojošajiem pārveidotājiem ar pretestības avota DC/DC pārveidotāju. Tiek piedāvāti jauni spēka shēmu varianti. Tiek dots piedāvāto spēka shēmu matemātiskais apraksts un veikta to modelēšana PSIM vidē, bet rezultāti tiek eksperimentāli apstiprināti. Trešajā nodaļā tiek piedāvāts jauna spēka shēma pretestības avota DC/DC pārveidotājam ar komutējamām droselēm. Potenciālās pielietojumu jomas tiek apskatītas un analizētas. Darbs ir rakstīts angļu valodā uz 108 lapaspusēm, sastāv no ievada, trīs nodaļām un secinājumiem, kā arī tajā ir 88 attēli, 74 formulas, 12 tabulas, 100 literatūras avoti un 2 pielikumi.


Atslēgas vārdi
qZS DC/DC converter, Variable speed wind turbine, Active rectifier.

Bisenieks, Lauris. Research and Development of Interface Converter for PMSG Based Wind Generator . Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2011. 108 lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196