Pieprasījuma datu integrācijas risinājumi attāliem datu avotiem
2011
Jānis Kampars

Aizstāvēšana
14.12.2011. 14:30, DITF, Meža iela 1/3-202

Zinātniskais vadītājs
Jānis Grabis

Recenzenti
Leonīds Novickis, Peteris Rivža, Enn Õunapuu

Lēmumpieņemšanas problēmu risināšanā bieži ir nepieciešams liels sākotnējo datu apjoms no dažādiem datu avotiem. Datu noliktavas ir tradicionālais datu integrācijas risinājums, ko izmanto, lai iegūtu un apkopotu vajadzīgos datus. Ja datu avoti atrodas ārpus uzņēmuma robežām, tad datu noliktavā tiek saglabāta pilna ārējo datu kopa. Datu glabāšanai ir nepieciešama sarežģīta infrastruktūra un jānodrošina regulāra datu atjaunošana. Alternatīva lokālām ārējo avotu datu kopijām ir datu servisu jeb tīmekļa pakalpju izmantošana, izgūstot tikai konkrētajai lēmumpieņemšanas problēmai vajadzīgos datus tad, kad tas ir nepieciešams. Šajā gadījumā aktuāla ir datu integrācijas procesa efektivitāte, piekļuves nodrošināšana heterogēnām pakalpēm (t.i., servisiem, kuru izstrādē izmantoti atšķirīgi standarti, atšķiras to komunikācijas protokoli, datu modeļi), datu transformēšana un dažādo datu kopu integrēšana. Promocijas darba mērķis ir izstrādāt pieprasījuma datu integrācijas risinājumus, kas nodrošinātu datu izgūšanu no attāliem, heterogēniem datu avotiem un transformētu datus nepieciešamajā formā. Darbā ir izstrādāts attālu avotu pieprasījuma datu integrācijas sistēmas modelis, definētas prasības un, balstoties uz tām, izstrādāta attālu avotu pieprasījuma datu integrācijas sistēmas tehniskā arhitektūra un metodes datu integrācijas procesa efektivitātes paaugstināšanai, izveidots sistēmas prototips. Arhitektūrā iekļautie risinājumi ir praktiski novērtēti. Galvenie ieguvumi ir datu integrācijas procesa paātrināšana un vieglāk uzturams, modificējams datu integrācijas risinājums. Tiek nodrošināta datu izgūšana no heterogēnām, attālām tīmekļa pakalpēm, tīmekļa pakalpju aizstāšana izmaiņu un atteikumu gadījumā, slodzes līdzsvarošana starp funkcionāli līdzvērtīgām tīmekļa pakalpēm, sarežģītu datu integrācijas uzdevumu savstarpējo atkarību ievērošana un datu integrācijas uzdevumu paralelizācija. Pētījuma zinātnisko ieguldījumu veido: 1. Jaunas attālu avotu datu integrācijas metodes izstrāde, kas balstās uz abstrakcijas izmantošanu tīmekļa pakalpju metožu līmenī un datu integrācijas procesa nodalīšanu no tīmekļa pakalpju piekļuves loģikas. 2. Uz nefunkcionālām un funkcionālām prasībām balstīta adaptīva tīmekļa pakalpju izvēles un slodzes līdzsvarošanas algoritma izstrāde. 3. Algoritma, kas nodrošina attālu avotu datu integrācijas procesu veidojošo uzdevumu pareizu un savlaicīgu izpildi, izstrāde. 4. Izstrādāto risinājumu efektivitātes novērtējums. Izstrādātās arhitektūras implementācija ir izmantota objekta izvietošanas un pasažieru pārvadājumu plānošanas problēmu risināšanā. Promocijas darbs satur ievadu, 5 nodaļas, secinājumus, 5 pielikumus, literatūras sarakstu (174 nosaukumi), 75 attēlus un 26 tabulas, kopā 165 lappuses.


Atslēgas vārdi
data integration, web services, data as a service

Kampars, Jānis. Pieprasījuma datu integrācijas risinājumi attāliem datu avotiem. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2011. 165 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196