Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Lapkoku koksnes īpašību uzlabošana ar termiskās apstrādes paņēmienu

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 15.12.2011 15:00, Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Āzenes ielā 14/24, 272. auditorijā
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Lapkoku koksnes īpašību uzlabošana ar termiskās apstrādes paņēmienu
Nosaukums angļu valodā Improvement of the Properties of Deciduous Wood by the Thermal Treatment Method
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Vladimirs Biziks
Atslēgas vārdi local deciduous trees, thermal modification of the wood
Anotācija Promocijas darbā „Lapkoku koksnes īpašību uzlabošana ar termiskās apstrādes paņēmienu” pētīta iespēja iegūt jaunu/-us produktu/-us no mīkstās lapkoku koksnes ar uzlabotām īpašībām un augsti pievienotu vērtību. Balstoties uz literatūras datiem un tendencēm koksnes termiskajā modifikācijā, par pētījuma objektu izvēlējos vietējās mīkstās lapkoku sugu koksnes (baltalksni, apsi un bērzu), kuras pakļāvu hidrotermiskai modifikācijai (HTM) pie paaugstināta spiediena ūdens tvaika vidē. Promocijas darba uzdevums bija, atrast HTM režīma optimālos parametrus, tos piemērojot ārējās apsildes autoklāvam, lai iegūtu lapkoku koksni ar 3. lietošanas klasi, 2.-1. izturības klasi pret trupes sēnēm, samazinātu mitruma saturu koksnē pie dažādiem gaisa relatīvā mitruma saturiem, paaugstinātu formas stabilitāti un pret uzbriešanas efektivitāti, un pēc iespējas zemākiem mehāniskās stiprības zudumiem.
Anotācija angļu valodā The doctorate paper “Improvement of Deciduous Wood Properties by the Thermal Treatment Method” contains investigation of the possibility to obtain a new product from the soft deciduous wood with improved properties and high value added. On the basis of the literature data and tendencies in the thermal modification of wood, I chose the soft wood of the species of local deciduous trees (grey alder, aspen and birch) as an object of research by hydrotermically modifying (HTM) the wood under the pressure in the environment of high amount of water vapour. The task of the doctorate paper is to find the optimal parameters of HTM mode by adjusting them to the external heating autoclave, in order to obtain deciduous wood with the 3rd usage class (in external conditions without a contact with soil), 2nd-1st durability class against decay fungi, decreased amount of humidity in the wood at different contents of the relative humidity in the air, high shape stability and against swelling efficiency, as well as losses of mechanical resistance.
Atsauce Biziks, Vladimirs. Lapkoku koksnes īpašību uzlabošana ar termiskās apstrādes paņēmienu. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2011. 149 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 11762