Ekodizaina metode ķīmisko vielu nevēlamas ietekmes uz vidi un cilvēku veselību samazināšanai produkta dzīves ciklā
2012
Jana Simanovska

Aizstāvēšana
26.06.2012. 15:00, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, Kronvalda bulvārī 1, 21. auditorija

Zinātniskais vadītājs
Gatis Bažbauers, Kārlis Valters

Recenzenti
Viesturs Jansons, Ilga Kokorīte, Visvaldas Varžinskas

Augošs pierādījumu daudzums par produktu sastāvā esošo kaitīgo ķīmisko vielu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību liecina par nepieciešamību samazināt šādu vielu saturu produktos un izdalīšanos no tiem, ko varētu realizēt ar ekodizaina – vidi saudzējošu produktu izstrādes – palīdzību. Pārskatot zinātniskās publikācijas ekodizaina jomā, konstatēts, ka pašreiz ekodizaina metodes nepilnīgi nodrošina materiālu sastāvā esošo vielu kaitīgās ietekmes uz veselību un vidi novēršanu. Tāpēc radīta jauna, daļēji kvantitatīva ekodizaina metode, apvienojot produktu izstrādes prasības ar zinātniskā ķīmiskā riska novērtēšanas principiem. Metode tiek aprobēta, demonstrējot tās izmantošanu. Metode ļauj produkta izstrādātājam identificēt pārmaiņu nepieciešamību, un izstrādāt ekodizaina priekšlikumus un izvērtēt alternatīvas, turklāt veicinot saziņu par materiālu īpašībām un ietekmi uz vidi un cilvēka veselību izejvielu un produktu piegādes ķēdē. Darba mērķis ir izstrādāt ekodizaina metodi, ar kuras palīdzību samazināt ķīmisku vielu nevēlamo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību produkta dzīves ciklā. Mērķa sasniegšanai veikti šādi uzdevumi: 1) izstrādāt ekodizaina priekšlikumu identificēšanas un vērtēšanas kritēriju sistēmu, ņemot vērā materiālos esošo vielu toksiskās īpašības, atkārtotas izmantošanas un reģenerācijas iespējas, dizaina parametrus un produkta dzīves ciklu, 2) izstrādāt pamatprincipus, kā pārbaudīt informāciju par bīstamajām vielām materiālos un ķimikālijās, lai nodrošinātu ticamus datus produktu izvērtēšanai, 3) aprobēt ekodizaina metodi, eksperimentāli izpētot konkrētus produktus un tā demonstrējot metodes izmantošanas iespējas un informācijas pieejamību. Darba struktūra un apjoms: darbs sastāv no ievada, četrām nodaļām un secinājumiem, un pielikuma; tajā ir 132 lappuses, 39 attēli, 41 tabula, literatūras saraksts ar 249 informācijas avotiem. Darba zinātniskā novitāte: izstrādāta jauna ekodizaina metode produktu sastāvā paredzēto ķīmisko vielu ietekmes samazināšanai un materiālu atkārtotas izmantošanas un pārstrādes veicināšanai, vadoties pēc ķīmisko vielu bīstamajām īpašībām, materiāla īpašībām, produkta dzīves cikla aspektiem un dizaina parametriem. Metodes zinātniskās novitātes: 1) zinātniskā ķīmiskā riska novērtējuma principu piemērošana ekodizaina, tas ir, produktu izstrādes vajadzībām, radot jaunu ekodizaina metodi, 2) izveidota ķīmiskās bīstamības un iedarbības, kā arī materiālu atkārtotas izmantošanas un pārstrādes iespēju novērtēšanas sistēma, kas ļauj izstrādāt ekodizaina risinājumus produktiem, nodrošinot labāku patērētāju veselības un vides aizsardzību no produktu sastāvā esošo toksisko vielu nelabvēlīgās hroniskās iedarbības, kā arī mazinot materiālu resursu noplicināšanu. Promocijas darbs izstrādāts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā “Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai”.


Atslēgas vārdi
ecodesign, consumer health, toxicity, hazardous substances, environmental impact of chemicals, material efficiency, supply chain communication

Simanovska, Jana. Ekodizaina metode ķīmisko vielu nevēlamas ietekmes uz vidi un cilvēku veselību samazināšanai produkta dzīves ciklā. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2012. 132 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196