Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Ekodizaina metode ķīmisko vielu nevēlamas ietekmes uz vidi un cilvēku veselību samazināšanai produkta dzīves ciklā

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 26.06.2012 15:00, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, Kronvalda bulvārī 1, 21. auditorija
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Ekodizaina metode ķīmisko vielu nevēlamas ietekmes uz vidi un cilvēku veselību samazināšanai produkta dzīves ciklā
Nosaukums angļu valodā An Ecodesign Method to Reduce Adverse Effects of Chemicals during Product Life Cycle
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Jana Simanovska
Atslēgas vārdi ecodesign, consumer health, toxicity, hazardous substances, environmental impact of chemicals, material efficiency, supply chain communication
Anotācija Augošs pierādījumu daudzums par produktu sastāvā esošo kaitīgo ķīmisko vielu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību liecina par nepieciešamību samazināt šādu vielu saturu produktos un izdalīšanos no tiem, ko varētu realizēt ar ekodizaina – vidi saudzējošu produktu izstrādes – palīdzību. Pārskatot zinātniskās publikācijas ekodizaina jomā, konstatēts, ka pašreiz ekodizaina metodes nepilnīgi nodrošina materiālu sastāvā esošo vielu kaitīgās ietekmes uz veselību un vidi novēršanu. Tāpēc radīta jauna, daļēji kvantitatīva ekodizaina metode, apvienojot produktu izstrādes prasības ar zinātniskā ķīmiskā riska novērtēšanas principiem. Metode tiek aprobēta, demonstrējot tās izmantošanu. Metode ļauj produkta izstrādātājam identificēt pārmaiņu nepieciešamību, un izstrādāt ekodizaina priekšlikumus un izvērtēt alternatīvas, turklāt veicinot saziņu par materiālu īpašībām un ietekmi uz vidi un cilvēka veselību izejvielu un produktu piegādes ķēdē. Darba mērķis ir izstrādāt ekodizaina metodi, ar kuras palīdzību samazināt ķīmisku vielu nevēlamo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību produkta dzīves ciklā. Mērķa sasniegšanai veikti šādi uzdevumi: 1) izstrādāt ekodizaina priekšlikumu identificēšanas un vērtēšanas kritēriju sistēmu, ņemot vērā materiālos esošo vielu toksiskās īpašības, atkārtotas izmantošanas un reģenerācijas iespējas, dizaina parametrus un produkta dzīves ciklu, 2) izstrādāt pamatprincipus, kā pārbaudīt informāciju par bīstamajām vielām materiālos un ķimikālijās, lai nodrošinātu ticamus datus produktu izvērtēšanai, 3) aprobēt ekodizaina metodi, eksperimentāli izpētot konkrētus produktus un tā demonstrējot metodes izmantošanas iespējas un informācijas pieejamību. Darba struktūra un apjoms: darbs sastāv no ievada, četrām nodaļām un secinājumiem, un pielikuma; tajā ir 132 lappuses, 39 attēli, 41 tabula, literatūras saraksts ar 249 informācijas avotiem. Darba zinātniskā novitāte: izstrādāta jauna ekodizaina metode produktu sastāvā paredzēto ķīmisko vielu ietekmes samazināšanai un materiālu atkārtotas izmantošanas un pārstrādes veicināšanai, vadoties pēc ķīmisko vielu bīstamajām īpašībām, materiāla īpašībām, produkta dzīves cikla aspektiem un dizaina parametriem. Metodes zinātniskās novitātes: 1) zinātniskā ķīmiskā riska novērtējuma principu piemērošana ekodizaina, tas ir, produktu izstrādes vajadzībām, radot jaunu ekodizaina metodi, 2) izveidota ķīmiskās bīstamības un iedarbības, kā arī materiālu atkārtotas izmantošanas un pārstrādes iespēju novērtēšanas sistēma, kas ļauj izstrādāt ekodizaina risinājumus produktiem, nodrošinot labāku patērētāju veselības un vides aizsardzību no produktu sastāvā esošo toksisko vielu nelabvēlīgās hroniskās iedarbības, kā arī mazinot materiālu resursu noplicināšanu. Promocijas darbs izstrādāts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā “Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai”.
Anotācija angļu valodā Growing evidence on importance of the flow of man-made products in causing indoor and outdoor pollution urges to minimise the content and the leaching of the hazardous substances from products. Ecodesign, which integrates life cycle related environmental aspects into product development could be used to minimise potential adverse impact caused by hazardous substances. Review of the existing ecodesign methods highlighted the weakness in identifying and assessing health related and environmental impacts of hazardous substances contained in products, especially with regard to exposure assessment. Therefore, a new semi-quantitative ecodesign method applicable for different types of products has been developed. The application of the new ecodesign method includes the ranking of the most severe chemical hazards by using chemicals classification according to Globally Harmonised System, combined with exposure ranking following the principles of chemicals risk assessment. The application of the method is demonstrated with a case study on different products. The method allows eco-designer to identify needs for and elaborate eco-design proposals, and promotes communication and information exchange through the supply chain. The goal of the research was to develop an eco-design method to reduce the adverse effects of harmful chemical substances on the environment and human health during the product life cycle. To reach the objective it was necessary to perform the following tasks: 1) develop a criteria system for evaluation of materials and elaboration of ecodesign proposals, considering the properties of the toxic substances, re-use and recovery opportunities, design parameters and product life cycle, 2) develop principles for verification of the information on hazardous substances delivered by up-stream suppliers to enable collection of reliable information, 3) validate the eco-design method with the help of case studies showing application of the method and feasibility for information collection via supply chain. Volume and structure of the thesis: the work consists of the introduction, four sections, conclusions and Annex. It includes 132 pages, including 39 figures, 41 table and a bibliography with 249 sources. The main scientific novelty of the thesis: a new semi- quantitative eco-design method to reduce impacts of toxic releaases from products and improve material efficiency. The main scientific novelty of this method: 1) bridging the needs of product development for quick, resource saving decision making with scientific chemicals risks assessment principles, 2) ranking system to evaluate chemical hazards based on chemicals classification, exposure by releases of chemical substances from products, and recycling patterns of the materials in order to enable generation and evaluation of eco-design proposals leading to better protection of the man and consumers, and resources. This work has been supported by the European Social Fund within the project “Support for the implementation of doctoral studies at Riga Technical University”
Atsauce Simanovska, Jana. Ekodizaina metode ķīmisko vielu nevēlamas ietekmes uz vidi un cilvēku veselību samazināšanai produkta dzīves ciklā. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2012. 132 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 13207