Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Na2O-CaO-Nb2O5-P2O5 sistēmas stikla kristalizācijas pētījumi

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 25.10.2012 15:00, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Āzenes ielā 14/24 - 272. auditorijā
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Na2O-CaO-Nb2O5-P2O5 sistēmas stikla kristalizācijas pētījumi
Nosaukums angļu valodā Crystallization of Glass IN Na2O-CaO-Nb2O5-P2O5 System
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Agnese Stunda Zujeva
Atslēgas vārdi GLASS CRYSTALLIZATION, Na2O-CaO-Nb2O5-P2O5 SYSTEM, bioactive glass
Anotācija Darbā sistemātiski pētīti stikla veidošanās un kristalizācijas procesi Na2O-CaO-Nb2O5-P2O5 sistēmā un šo procesu atkarība no komponenšu sastāva, kristalizācijas laika, temperatūras un karsēšanas ātruma. Kristalizācija tika pētīta, izmantojot savstarpēji papildinošas metodes – DTA, RDA un SEM ar SE, BSE un EDS detektoriem u.c. Darbā iztirzātas izmantoto metožu priekšrocības un trūkumi, pētot kristalizācijas procesus, novērtēta dažādu parametru ietekme uz rezultātiem. Ar RDA noteikti optimālie parametri vāji kristālisku vielu pētīšanai, kas aprobēti uz dažādiem vāji kristāliskiem materiāliem. Īpaša vērība pievērsta šīs sistēmas sastāva 8N kristalizācijas pētījumiem, jo šis sastāvs iepriekšējos pētījumos konstatēts kā biosaderīgs. Noteikta šī stikla kristalizācijas produktu veidošanās secība un mehānisms, analizēta kristalizācijas produktu kvalitatīvā sastāva un morfoloģijas atkarība no kristalizācijas laika, temperatūras un karsēšanas ātruma. Šī sastāva stiklam un stikla keramikai ar dažādu kristāliskumu noteikta arī mikrocietība, ķīmiskā izturība, šķīdības kinētika un bioloģiskās īpašības. Iegūtie rezultāti liecina, ka 8N dažādās kristāliskuma pakāpēs ir perspektīvs biomateriāls. Plašākā Na2O-CaO-Nb2O5-P2O5 sistēmas apgabalā analizēta kristalizēšanās procesu izmaiņa atkarībā no komponenšu sastāva, salīdzināts kristālisko produktu kvalitatīvais sastāvs, kas iegūts, stiklu kristalizējot lēnas dzesēšanas un atkārtotas karsēšanas laikā. Sistēmai 8Na2O-CaO-Nb2O5-P2O5 noteikts stiklu veidojošais apgabals un analizēta niobija loma stikla struktūrā pēc stikla krāsas maiņas. Analizētas kristālisko produktu kvalitatīvā sastāva un sākotnējā stikla sastāva likumsakarības.
Anotācija angļu valodā For the first time systematic studies of crystallization processes and their dependence on the system composition, crystallization time, temperature, heating rate in system Na2O-CaO-Nb2O5-P2O5 were performed. Crystallization was studied using complementary methods - DTA, XRD, SEM with SE, BSE and EDS detectors, etc. The thesis discusses the advantages and disadvantages of methods for studying the crystallization process and assesses the influence of different parameters on results. The optimal parameters for investigation of poorly crystalline substance by XRD have been determined, which have been tested on a variety of poorly crystalline materials. Particular attention is paid to the crystallization studies of composition 8N, because in previous studies it was found to be biocompatible. The sequence of crystallization products, crystallisation mechanism and qualitative composition of crystalline products as well as morphology dependence on time, crystallinity and heating rate were studied. The microhardness, chemical resistance, solubility, dissolution kinetics and biological properties were determined for both glass and glass-ceramics with variable crystallite size. The results show that 8N with various degrees of crystallinity are promising biomaterials. In larger Na2O-CaO-Nb2O5-P2O5 system region changes in crystallization processes with variation of composition were analysed. The qualitative compositions of crystalline products obtained in slow cooling and reheating were compared. The glass forming region of system 8Na2O-CaO-Nb2O5-P2O5 was determined and role of niobium glass structure with the change of glass colour was analysed. The qualitative composition of the crystalline product and the parent glass composition were compared.
Atsauce Stunda-Zujeva, Agnese. Na2O-CaO-Nb2O5-P2O5 sistēmas stikla kristalizācijas pētījumi. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2012. 124 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 14045