Na2O-CaO-Nb2O5-P2O5 sistēmas stikla kristalizācijas pētījumi
2012
Agnese Stunda-Zujeva

Aizstāvēšana
25.10.2012. 15:00, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Āzenes ielā 14/24 - 272. auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Līga Bērziņa-Cimdiņa

Recenzenti
Linda Krāģe, Jānis Vaivads, Aldo R. Boccaccini

Darbā sistemātiski pētīti stikla veidošanās un kristalizācijas procesi Na2O-CaO-Nb2O5-P2O5 sistēmā un šo procesu atkarība no komponenšu sastāva, kristalizācijas laika, temperatūras un karsēšanas ātruma. Kristalizācija tika pētīta, izmantojot savstarpēji papildinošas metodes – DTA, RDA un SEM ar SE, BSE un EDS detektoriem u.c. Darbā iztirzātas izmantoto metožu priekšrocības un trūkumi, pētot kristalizācijas procesus, novērtēta dažādu parametru ietekme uz rezultātiem. Ar RDA noteikti optimālie parametri vāji kristālisku vielu pētīšanai, kas aprobēti uz dažādiem vāji kristāliskiem materiāliem. Īpaša vērība pievērsta šīs sistēmas sastāva 8N kristalizācijas pētījumiem, jo šis sastāvs iepriekšējos pētījumos konstatēts kā biosaderīgs. Noteikta šī stikla kristalizācijas produktu veidošanās secība un mehānisms, analizēta kristalizācijas produktu kvalitatīvā sastāva un morfoloģijas atkarība no kristalizācijas laika, temperatūras un karsēšanas ātruma. Šī sastāva stiklam un stikla keramikai ar dažādu kristāliskumu noteikta arī mikrocietība, ķīmiskā izturība, šķīdības kinētika un bioloģiskās īpašības. Iegūtie rezultāti liecina, ka 8N dažādās kristāliskuma pakāpēs ir perspektīvs biomateriāls. Plašākā Na2O-CaO-Nb2O5-P2O5 sistēmas apgabalā analizēta kristalizēšanās procesu izmaiņa atkarībā no komponenšu sastāva, salīdzināts kristālisko produktu kvalitatīvais sastāvs, kas iegūts, stiklu kristalizējot lēnas dzesēšanas un atkārtotas karsēšanas laikā. Sistēmai 8Na2O-CaO-Nb2O5-P2O5 noteikts stiklu veidojošais apgabals un analizēta niobija loma stikla struktūrā pēc stikla krāsas maiņas. Analizētas kristālisko produktu kvalitatīvā sastāva un sākotnējā stikla sastāva likumsakarības.


Atslēgas vārdi
GLASS CRYSTALLIZATION, Na2O-CaO-Nb2O5-P2O5 SYSTEM, bioactive glass

Stunda-Zujeva, Agnese. Na2O-CaO-Nb2O5-P2O5 sistēmas stikla kristalizācijas pētījumi. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2012. 124 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196