Zināšanu un labās prakses izmantošana projektu vadības informācijas sistēmu konfigurēšanā
2012
Solvita Bērziša

Aizstāvēšana
28.11.2012. 14:30, Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē, Meža ielā 1, 3. korpusā, 202. auditorijā.

Zinātniskais vadītājs
Jānis Grabis

Recenzenti
Mārīte Kirikova, Rudīte Čevere, Rimantas Butleris

Projektu vadības informācijas sistēmas izmanto, lai projektos nodrošinātu informācijas apmaiņu un procesu īstenošanu. Šīs sistēmas tiek konfigurētas atbilstoši uzņēmumā izmantotajai projektu vadības metodoloģijai un konkrēta projekta izvirzītajām prasībām. Promocijas darbā ir risināta atbilstošākās sistēmās konfigurācijas izvēles un ieviešanas problēma. Darba mērķis ir izstrādāt projektu vadības informācijas sistēmu konfigurēšanas pieeju, kas uzņēmumiem ļauj identificēt konkrētajai situācijai atbilstošāko sistēmas konfigurāciju un automatizēt konfigurēšanas procesu. Izstrādātā pieeja apvieno sevī standartizētu konfigurēšanas prasību aprakstu, zināšanu izmantošanu konfigurācijas sagatavošanas laikā un automatizētu projektu vadības informācijas sistēmu konfigurēšanu. Standartizēts konfigurācijas prasību apraksts ir veidots XML shēmas veidā, kuras pamatā ir projektu vadības problēmapgabala konceptuālais modelis. Projektu vadības zināšanu un sistēmu konfigurēšanas labās prakses izmantošana nodrošina konfigurēšanas ieteikumu ģenerēšanu prasību aprakstīšanas laikā, balstoties uz zināšanu repozitorijā uzkrātās informācijas apstrādi, kas ir apkopota no teorētiskajiem un empīriskajiem datiem un izgūta, izmantojot uz gadījumu balstītas spriešanas pieeju. Transformējot standartizēto konfigurācijas aprakstu uz projektu vadības informācijas sistēmu konfigurācijas apraksta struktūrām, ir iespējams nodrošināt automātisku, projektam nepieciešamās, sistēmas konfigurācijas sagatavošana, atbilstoši izvēlētās projektu vadības informācijas sistēmas konfigurēšanas iespējām. Darbā izstrādātās pieejas aprobācija ir veikta divās fāzēs. Pirmajā fāzē novērtēta standartizēta konfigurācijas prasību apraksta kvalitāte, aprakstot reālu projektu konfigurācijas prasības. Otrajā fāzē novērtēta zināšanu izmantošanas ietekme uz konfigurāciju kvalitāti, izveidojot konfigurācijas variantu esošam projektam, izmantojot tikai uzkrātās informācijas apstrādes rezultātus. Promocijas darba apjoms - 196 lappuses, 27 tabulas, 47 attēli, 13 pielikumi, izmantoti 142 literatūras avoti.


Atslēgas vārdi
Project management information system, PMIS configuration, XCPM

Bērziša, Solvita. Zināšanu un labās prakses izmantošana projektu vadības informācijas sistēmu konfigurēšanā. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2012. 196 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196