Kombinētās saules siltumapgādes sistēmas Latvijā
2012
Lana Migla

Aizstāvēšana
14.12.2012. 15:00, Rīgā, Āzenes iela 16/20, Būvniecības fakultātes 250. auditorijā.

Zinātniskais vadītājs
Peteris Šipkovs

Recenzenti
Viktors Zēbergs, Anatolijs Borodiņecs, Gaidis Klāvs

Promocijas darbā pētīta kombinētās saules siltumapgādes sistēmu efektivitāte, kas ir priekšnoteikums tās lietderīgai izmantošanai Latvijas klimatiskajos apstākļos, tādā veidā palielinot enerģētisko neatkarību, samazinot siltumenerģijas ražošanas procesa negatīvo ietekmi uz vidi, veicinot patērētāju komforta un dzīves kvalitātes paaugstināšanos. Darba mērķis ir izstrādāt metodiskās nostādnes kombinētās saules siltumapgādes sistēmas efektivitātes noteikšanai Latvijā. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: izpētīt kombinētās saules siltumapgādes sistēmas funkcionēšanas kartību, identificēt faktorus, kuri ietekmē energoekonomisko rādītāju pārmaiņas, un noteikt kombinēto siltumapgādes sistēmu izmantošanas efektivitāti, lai segtu patērētāju siltuma pieprasījumu ņemot vērā enerģētikas sistēmas attīstību, kā arī noteikt dažādu citu faktoru ietekmi uz optimālo siltumapgādes shēmas izvēli. Izstrādāt un eksperimentāli pārbaudīt Latvijas apstākļiem piemērotu saules enerģijas kombinēto sistēmu, analizēt tās darbības modelēšanas programmā un veikt sistēmas ekonomisko optimizāciju nosakot dažādu pasākumu un tehnisko risinājumu lietderību. Promocijas darba ietvaros veiktie pētījumi balstīti uz praktisko, pētnieciski eksperimentālo darba pieredzi strādājot Fizikālās Enerģētikas institūta (FEI) Enerģijas resursu laboratorijā. Pētījumu veikšanai tika izmantoti gan FEI laboratorijā uzkrātais apjomīgais datu materiāls par reāliem klimatiskajiem datiem un saules kolektorus raksturojošiem lielumiem, gan autora īstenoto eksperimentālo mērījumu un teorētisko rezultātu apkopojums vienotā metodikā strukturējot to ar matemātiskās modelēšanas iespējām. Promocijas darba zinātniskā novitāte ir kombinētās saules siltumapgādes sistēmas matemātiskā modelēšana, izmantojot eksperimentāli iegūtos datus, tādā veidā aprēķinu metodiku padarot maksimāli precīzu un tuvu reāliem apstākļiem. Promocijas darbā veiktie pētījumi un izstrādātā metodika, kā arī izdarītie secinājumi ir praktiski izmantojami inženieru darbā, projektējot un īstenojot modernizāciju esošajās siltumapgādes sistēmās. Promocijas darba rezultāti ir ziņoti 13 reizes Starptautiskās Zinātniskās konferencēs un tie atspoguļoti 26 publikācijās. Promocijas darbs sastāv no 5 nodaļām un tā apjoms 118 lappuses, kurās ietverti 47 attēli, 15 tabulas. Darbā izmantoti 89 literatūras avoti.


Atslēgas vārdi
Combined Solar systems

Migla, Lana. Kombinētās saules siltumapgādes sistēmas Latvijā. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2012. 118 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196