N-Arilhidroksamātu sintēze vara katalizētā sametināšanas reakcijā
2013
Tatjana Kukoša

Aizstāvēšana
21.02.2013. 14:00, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Āzenes ielā 14/24, 272.auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Mārtiņš Katkevičs, Ērika Bizdēna

Recenzenti
Raimonds Valters, Andris Zicmanis, Aigars Jirgensons

Promocijas darbā izpētītas O-alkilhidroksamātu iekšmolekulārās un starpmolekulārās N-arilēšanas iespējas vara katalīzes apstākļos. Literatūras apskatā apkopoti un analizēti jaunākie dati par hidroksilamīnu un hidrazīnu atvasinājumu, ka arī sēra-slāpekļa saiti saturošo savienojumu N-arilēšanu pārejas metālu katalizētās sametināšanas reakcijās un informācija par ciklisko N-alkoksi-N-arilamīdu sintēzi. Pētījuma rezultātā pirmo reizi iegūti N-arilhidroksāmskābes atvasinājumi vara katalīzes apstākļos. Izstrādātas jaunas metodes N-alkoksiindol-2-onu iegūšanai un O-alkil-N-arilhidroksamātu sintēzei. Parādīts, ka izstrādātās metodes piemērotas plašam substrātu klāstam un savietojamas ar dažādām funkcionālajām grupām. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, apjoms ir 119 lpp. Darbs satur 12 attēlus, 16 tabulas, 49 shēmas, un tajā izmantoti 180 literatūras avoti.


Atslēgas vārdi
HYDROXAMIC ACIDS, N-ARYLATION, COPPER CATALYSIS, N-ALKOXYINDOL-2-ONES

Kukoša, Tatjana. N-Arilhidroksamātu sintēze vara katalizētā sametināšanas reakcijā. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2013. 120 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196