Asset Pricing Problems in the Baltic Financial Markets
2013
Raimonds Lieksnis

Aizstāvēšana
31.05.2013. 10:00, IEVF, Kalnciema ielā 6,309.aud.

Zinātniskais vadītājs
Remigijs Počs

Recenzenti
Nataļja Lāce, Tatjana Volkova, Jānis Bērziņš

Promocijas darbā tiek pētītas finanšu aktīvu novērtēšanas problēmas Baltijas fondu tirgus investīciju kontekstā. Darbā kritiski izvērtētas būtiskākās finanšu aktīvu novērtēšanas teorijas un modeļi. Apkopota un analizēta arī informācija par esošajiem Baltijas fondu tirgus pētījumiem un noteiktas šo tirgu īpatnības. Aktuāla problēma Baltijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) ir šo uzņēmumu brīvo naudas līdzekļu ilgtermiņa investēšana finanšu tirgos ar mērķi aizsargāt tos no inflācijas ietekmes un nodrošināt pietiekamu atdevi no šiem līdzekļiem. Autors piedāvā risinājumus abām galvenajām aktīvu novērtēšanas problēmām, kuras ir aktuālas investīciju veikšanas procesā: pozīcijas atvēršanas laika izvēlei un konkrētu vērtspapīru izvēlei. Piedāvātā pozīcijas atvēršanas laika izvēles metodika adaptē trenda sekošanas pieeju investīcijām Latvijas akciju tirgū. Konkrētu akciju izvēlei tiek piedāvāta adaptēta zemas cenas akciju izvēles metodoloģija. Promocijas darbā tiek piedāvāts risinājums arī citai aktuālai aktīvu novērtēšanas problēmai: tiek piedāvāta metodika, pēc kuras Baltijas MVU varētu sniegt objektīvus padomus saviem darbiniekiem otrā līmeņa pensiju fondu pārvaldnieku izvēlē. Tiek piedāvāts šo pārvaldnieku sniegumu vērtēt kā viņu spēju pārspēt salikto fondu tirgus atdeves indeksu. Promocijas darbs uzrakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, piecām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba kopējais apjoms ir 179 lapas bez pielikumiem. Darbā ir iekļauti 43 attēli, 42 vienādojumi, 22 tabulas un 6 pielikumi. Promocijas darba izstrādei ir izmantoti 225 informācijas avoti.


Atslēgas vārdi
Baltic financial market

Lieksnis, Raimonds. Asset Pricing Problems in the Baltic Financial Markets. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2013. 187 lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196