Latvijas mālu un dolomīta resursu atbilstības novērtējums zemtemperatūras kompozītmateriālu izstrādei
2013
Inese Sidraba, Ingunda Šperberga, Inta Vītiņa, Vija Hodireva, Linda Krāģe

Darbā aprakstīts izejvielu resursu novērtējums, veicot dažāda ģeoloģiskā vecuma mālu un dolomīta iegulu un izpētīto derīgo izrakteņu krājumu datu analīzi. Secināts, ka mālu un dolomīta izejvielu resursi pieejami atbilstošā kvalitātē un apjomā plānoto zemtemperatūras materiālu izstrādei un potenciālajai produktu ieviešanai ražošanā. Izejvielu resursu pamatapjomus nodrošina kvartāra sistēmas mālu un devona sistēmas augšdevona Daugavas svītas dolomīta krājumi.


Atslēgas vārdi
dolomite ceramics, geopolymer, hybrid binder, mineral resources, geological age of deposits

Sidraba, I., Šperberga, I., Vītiņa, I., Hodireva, V., Krāģe, L. Latvijas mālu un dolomīta resursu atbilstības novērtējums zemtemperatūras kompozītmateriālu izstrādei. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.27, 2013, 35.-42.lpp. ISSN 14077353.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196