Bezsvina segnetoelektriskā keramika uz sārmu metālu niobātu bāzes
2013
Ilze Smeltere

Aizstāvēšana
05.06.2013. 14:00, MLĶF, Āzenes 14/24, 272. telpa

Zinātniskais vadītājs
Māris Knite, Andris Šternbergs

Recenzenti
Dagnija Loča, Ruta Švinka, Juras Banys

Promocijas darbs veltīts bezsvina segnetoelektriskās keramikas uz kālija nātrija niobāta bāzes iegūšanai un īpašību izpētei. Darbā novērtētas dažādas keramikas modificēšanas iespējas un to ietekme uz keramikas blīvumu, dielektriskajiem, segnetoelektriskajiem un pjezoelektriskajiem parametriem. Ir izstrādāts jauns keramikas masas sastāvs, par kuru ir saņemts Latvijas Republikas patents. Literatūras apskatā no dažādiem izziņas avotiem ir sniegta informācija par bezsvina keramiku, īpašu uzmanību veltot sārmu metālu niobātiem. Aplūkotas tradicionālās keramikas iegūšanas metodes aspekti un nedaudz pieminētas arī ķīmiskās keramikas iegūšanas metodes. Novērtēta keramikas izgatavošanas apstākļu un sastāva ietekme uz materiāla mikrostrukrūru, kā arī dielektriskajām, segnetoelektriskajām un elektromehāniskajām īpašībām. Eksperimentālajā daļā ir aprakstīti darbā izmantotie materiāli, kā arī paraugu izgatavošana un promocijas darbā izmantotās analīzes metodes. Pēdējā nodaļā ir analizēti darba rezultāti un dots to izvērtējums. Secinājumos formulēti sasniegtie darba rezultāti. Literatūras sarakstā ir uzskaitīti darbā izmantotie literatūras avoti par laika periodu no 1971. gada līdz 2012. gadam. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 105 lpp. Darbs satur 60 attēlus, 7 tabulas un tajā izmantoti 126 literatūras avoti.


Atslēgas vārdi
LEAD-FREE FERROELECTRIC CERAMICS, POTASSIUM SODIUM NIOBATE, SOLID STATE SYNTHESIS, MICROSTRUCTURE, DIELECTRIC PROPERTIES

Smeltere, Ilze. Bezsvina segnetoelektriskā keramika uz sārmu metālu niobātu bāzes. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2013. 105 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196