Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Bezsvina segnetoelektriskā keramika uz sārmu metālu niobātu bāzes

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 05.06.2013 14:00, MLĶF, Āzenes 14/24, 272. telpa
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Bezsvina segnetoelektriskā keramika uz sārmu metālu niobātu bāzes
Nosaukums angļu valodā Lead-Free Ferroelectric Ceramics Based on Alakli Niobates
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Ilze Smeltere
Atslēgas vārdi LEAD-FREE FERROELECTRIC CERAMICS, POTASSIUM SODIUM NIOBATE, SOLID STATE SYNTHESIS, MICROSTRUCTURE, DIELECTRIC PROPERTIES
Anotācija Promocijas darbs veltīts bezsvina segnetoelektriskās keramikas uz kālija nātrija niobāta bāzes iegūšanai un īpašību izpētei. Darbā novērtētas dažādas keramikas modificēšanas iespējas un to ietekme uz keramikas blīvumu, dielektriskajiem, segnetoelektriskajiem un pjezoelektriskajiem parametriem. Ir izstrādāts jauns keramikas masas sastāvs, par kuru ir saņemts Latvijas Republikas patents. Literatūras apskatā no dažādiem izziņas avotiem ir sniegta informācija par bezsvina keramiku, īpašu uzmanību veltot sārmu metālu niobātiem. Aplūkotas tradicionālās keramikas iegūšanas metodes aspekti un nedaudz pieminētas arī ķīmiskās keramikas iegūšanas metodes. Novērtēta keramikas izgatavošanas apstākļu un sastāva ietekme uz materiāla mikrostrukrūru, kā arī dielektriskajām, segnetoelektriskajām un elektromehāniskajām īpašībām. Eksperimentālajā daļā ir aprakstīti darbā izmantotie materiāli, kā arī paraugu izgatavošana un promocijas darbā izmantotās analīzes metodes. Pēdējā nodaļā ir analizēti darba rezultāti un dots to izvērtējums. Secinājumos formulēti sasniegtie darba rezultāti. Literatūras sarakstā ir uzskaitīti darbā izmantotie literatūras avoti par laika periodu no 1971. gada līdz 2012. gadam. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 105 lpp. Darbs satur 60 attēlus, 7 tabulas un tajā izmantoti 126 literatūras avoti.
Anotācija angļu valodā The doctoral thesis is devoted to producing and investigation of lead-free ferroelectric ceramics based on potassium sodium niobate. The effect of ceramic modification on the density, dielectric, ferroelectric, electromechanical properties are evaluated. The Patent of the Republic of Latvia is received for new solid solutions that are described in doctoral thesis. Literature review gives an overview about lead-free ceramics, especially potassium sodium niobates. The aspects of conventional ceramic processing technology are examined and new chemical methods of ceramic powder preparation are mentioned. The influence of ceramic processing conditions and the chemical composition on the microstructure, dielectric and electromechanical properties is evaluated. The experimental part of the thesis describes raw materials, sample preparation, as well as methods and equipment used to analyse the material properties. The last chapter of the doctoral thesis the results are analysed and the assassment is given. The achieved results are given in the conclusion. In the references list the sources of used in the work are mentioned on the period from 1971 till 2012. Dissertation theses are written in Latvian, consist of 105 pages. The theses contains 60 pictures, 7 tables and 126 references.
Atsauce Smeltere, Ilze. Bezsvina segnetoelektriskā keramika uz sārmu metālu niobātu bāzes. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2013. 105 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 15905