Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Darbinieku līdzdalības attīstība uzņēmumu kapitālā Latvijā

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 26.11.2013 14:00, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Kalnciema iela 6, 119.telpa
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Darbinieku līdzdalības attīstība uzņēmumu kapitālā Latvijā
Nosaukums angļu valodā Development of Employee Share Ownership in Latvia
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība
Autori Anželika Berķe-Berga
Atslēgas vārdi Employee share ownership, model, employee motivation, employee performance
Anotācija Promocijas darbs ir veltīts darbinieku līdzdalības uzņēmuma kapitālā attīstībai, nosacījumu izstrādāšanai un izmantošanai Latvijā. Darbinieku līdzdalības uzņēmuma kapitālā dažādi veidi ir atzīti un tiek izmantoti daudzās pasaules valstīs. Promocijas darba veikto pētījumu ietvaros ir izstrādāts darbinieku līdzdalības uzņēmuma kapitālā modelis, kas ir piemērots ieviešanai Latvijas uzņēmējdarbības apstākļiem un ir izmantojams darbinieku motivēšanai. Izstrādātajām modelim ir divdaļīga struktūra: nepieciešamā tiesiskā regulējuma bāze un ieviešanas nosacījumi darbinieku līdzdalības uzņēmuma kapitālā īstenošanai uzņēmējdarbībā. Promocijas darba gaitā ir pētītas un kritiski analizētas esošās darbinieku līdzdalības uzņēmuma kapitālā definīcijas, tās pielietošanas teorētiskās iespējas, ieguvumi un riski, citu valstu pieredze, kā arī veikta ar pētāmo tematu saistīto problēmu noteikšana un apzināšana Latvijas uzņēmumos. Darbinieku līdzdalības uzņēmuma kapitālā modeļa ieviešanas nosacījumi ir izstrādāti, balstoties uz citu Eiropas Savienības valstu pieredzi un starptautisko institūciju ieteikumiem, kā arī empīrisko pētījumu rezultātiem. Starptautiskās pieredzes analīzei ir nozīmīga loma darbinieku līdzdalības uzņēmuma kapitālā modeļa izstrādē. Izstrādātais darbinieku līdzdalības uzņēmuma kapitālā modelis ir praktiski aprobēts, izmantojot Latvijas lielo un vidējo akciju sabiedrību vadošo darbinieku padziļinātās intervijas. Izstrādātais modelis ir pirmais kompleksais modelis Latvijā un Eiropas Savienībā un to iespējams pielāgot izmantošanai citās Eiropas Savienības valstīs. Promocijas darba ietvaros ir veikts kvantitatīvais pētījums, kurā aptaujāti lielo un vidējo akciju sabiedrību darbinieki un noskaidrots viņu viedoklis par akciju īpašumtiesībām un ar tām saistītajiem faktoriem. Pētījuma galvenie rezultāti parāda pozitīvu sakarību starp darbinieku akciju īpašumtiesībām un motivāciju. Tāpat darbiniekiem ir pozitīva attieksme pret akciju iegādi uzņēmumā, kurā viņi strādā. Šis ir pirmais šāda veida un apjoma pētījums Latvijā. Promocijas darba kopējais apjoms (neskaitot pielikumus) ir 189 lappuses. Darbā iekļauti 17 attēli, 15 tabulas un 14 pielikumi. Promocijas darba izstrādei izmantoti 114 literatūras un informācijas avoti.
Anotācija angļu valodā The dissertation is devoted to the advancement of employee ownership, development of conditions for employee ownership and its use in Latvia. Various types of employee ownership are recognized and used in many countries around the world. Within the framework of this dissertation the author has developed a model of employee ownership which is applicable for circumstances of Latvian entrepreneurship and useful for motivating employees. The developed model has a two-part structure: the necessary legal framework and conditions for the introduction of employee ownership in enterprises. During the research the author explores and critically analyzes existing employee ownership definitions, the theoretical possibilities of application of employee ownership, benefits and risks, experience of other countries. The thesis also identifies the problems related to employee ownership in Latvian companies. Employee ownership model implementation conditions are developed on the basis of the experience of other European Union countries and recommendations of international institutions, as well as the results of empirical studies. Analysis of international experience has a significant role in the development of employee ownership model. The developed employee ownership model has been approved by experts – executives from Latvian large and medium-sized joint-stock companies. The employee ownership model is the first such complex model both in Latvia and the European Union. It can be adapted for use in other European Union countries. The dissertation contains results of research, in which the author has surveyed the employees of large and medium-sized joint-stock companies and found out their opinions about the stock ownership and associated factors. The main results of the study show a positive relationship between employee share ownership and improvement of employee motivation. Employees of Latvian companies have positive attitude towards the acquisition of shares in the company in which they work. This is the first of such kind and scale study in Latvia. The total amount of this dissertation (excluding annexes) is 189 pages. The thesis contains 17 depictions, 15 tables and 14 appendices. The list of literature contains 114 references and sources of information.
Atsauce Berķe-Berga, Anželika. Darbinieku līdzdalības attīstība uzņēmumu kapitālā Latvijā. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2013. 189 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 16877