Absorbcijas aukstumapgādes sistēmu kondensatoru dzesēšana
2013
Kaspars Grīnbergs

Aizstāvēšana
20.12.2013. 14:00, Rīgas Tehniskajā universitātē Būvniecības fakultātē, Rīgā, Āzenes ielā 16/20, Būvniecības fakultātes sēžu zālē

Zinātniskais vadītājs
Peteris Šipkovs

Recenzenti
Daniels Turlajs, Anatolijs Borodiņecs, Gaļina Kaškārova

Latvijas reģionālā siltumapgāde pēc Padomju Savienības sabrukšanas ir tikai daļēji spējusi pārorientēties, mazinot tā laika tehnoloģisko iekārtu īpatsvaru ekspluatācijā. Astoņdesmitajos gados būvēto katlumāju un siltumtīklu stāvoklis, ņemot vērā montāžas tehnoloģiju, jau apmēram desmit gadus atrodas avārijas stāvoklī. Siltumtīklu montāžas tehnoloģijas trūkumus īpaši izgaismo milzīgais kurināmā izmaksu kāpums. Šodien ir nepieciešams uz siltumenerģijas izmantošanas potenciālu raudzīties no plašākas perspektīvas. Ir jāspēj rast risinājumi, kas ar augstu siltumtīklu centralizācijas pakāpi ļautu siltumenerģiju izmantot visa gada garumā. Šeit būtisks faktors varētu būt siltuma absorbcijas aukstumapgādes sistēmas, kas par konkurētspējīgu cenu ļauj siltumenerģiju izmantot iekštelpu dzesēšanas vajadzībām vasaras mēnešos. Promocijas darba mērķis ir izstrādāt absorbcijas aukstumapgādes sistēmu kondensatoru dzesēšanas ierīci, kas būtu alternatīva gradētavai. Mērķa sasniegšanai tika izbūvēts pētniecisks stends, uz kura bāzes veikti siltumapmaiņas procesu pētījumi. Ierīce paredzēta zema potenciāla siltuma novadīšanai, kas no dzesējamās substances novadīto siltumenerģiju izdala apkārtējā vidē. Darbā veikti konvektīvās, iztvaikošanas un kondensācijas siltumapmaiņas procesu pētījumi ar mērķi noteikt ierīces darbības efektivitātes saistību ar āra gaisa parametru izmaiņām. Darba gaitā analizētas sakarības starp pētāmās iekārtas jaudas svārstībām un to iespaidojošiem faktoriem. Pamatojoties uz pētījumam izstrādāto matemātisko modeli, ir izdarīti secinājumi par iekārtas praktisko pielietošanu. Promocijas darba ietvaros veiktie pētījumi balstīti uz autora praktisko pieredzi, kā arī uz zināšanām par reģionālās siltumapgādes specifiku, strādājot nozarē un izmantojot pieejamos resursus. Pētījumu veikšanai tika izmantota gan reģionāla katlumāja ar tai pievienoto infrastruktūras tīklu un teritoriju, gan iepriekš uzkrāti lokāli āra gaisa parametru izmaiņu mērījumi dati, gan autora izstrādātais iekārtas efektivitātes noteikšanas matemātiskais modelis. Promocijas darba zinātniskā novitāte ir absorbcijas aukstumapgādes sistēmu kondensatoru dzesēšanas ierīce, kas ir izmatojama lokālu ēku vai to kompleksu iekštelpu dzesēšanai absorbcijas cikla iekārtās. Darba gaitā eksperimentu rezultātā radīts ierīces prototips, kas uzskatāms par alternatīvu gradētavai, un izstrādāta metodika, kā arī izdarītie secinājumi ir praktiski izmantojami līdzīgu būvju projektēšanai esošajās siltumapgādes sistēmās. Agrāk šajā nozarē strādāja vairāki krievu zinātnieki Margulova T. X, Ļebeģevs P. D. Latvijā iztvaikošanas procesus pētījuši Jānis Nagla, Pēteris Šipkovs, Rūdolfs Ciemiņš, Daniels Turlajs, Andris Krēšliņš, Egīls Dzelzītis, Pēteris Saveļjevs u.c. Par darba rezultātiem ir sagatavotas 6 publikācijas, kas publicētas starptautisku konferenču rakstu krājumos. Par darba pētījumiem ir ziņots 7 starptautiskās konferencēs. Autors ir izstrādājis un SPRK saskaņojis vairākus siltumerģijas tarifus un veicis rūpīgu reģionālo siltumapgādes sistēmu analīzi, izstrādājot tehniski ekonomiskos pamatojumus dažādās Latvijas administratīvajās teritorijās siltumapgādes sistēmu renovācijai. Darbs sastāv no ievada, sešām nodaļām un secinājumiem. Tajā ir 102 lappuses, 47 attēli, 15 tabulas. Izmantotās literatūras sarakstā ir 79 literatūras avoti.


Atslēgas vārdi
absorption system cooling

Grīnbergs, Kaspars. Absorbcijas aukstumapgādes sistēmu kondensatoru dzesēšana. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2013. 101 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196