Fotonikas un optoelektronikas ierīču materiāliem perspektīvu amorfo organisko savienojumu sintēze un īpašības
2014
Kaspars Traskovskis

Aizstāvēšana
30.06.2014. 15:00, Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Paula Valdena iela 7, 272. auditorija

Zinātniskais vadītājs
Valdis Kokars

Recenzenti
Andris Zicmanis, Edgars Sūna, Aivars Krauze

Darbā prezentēta jauna molekulāro stiklu jeb zemas molmasas amorfu fāzi veidojošu organisko savienojumu iegūšanas strukturālā pieeja, kas ļauj iegūt fotonikā izmantojamus materiālus. Metode balstīta uz trifenilmetoksi-, trifenilsililoksi- vai 1,1,1-trifenilpentilaizvietotāju kovalentu ievadīšanu relatīvi zemas molmasas savienojumos. Stiklveida fāzi veidojoši savienojumi iegūti no strukturāli atšķirīgiem polāriem „donors- π elektronu tilts- akceptors” tipa hromoforiem: azobenzoliem, stilbēna atvasinājumiem, poliēniem, kā arī pārejas metālu kompleksiem. Atkarībā no struktūras, iegūto materiālu stiklošanās temperatūra ir 50-120° C robežās. Sintezētajiem materiāliem veikta to gaismas absorbcijas un termoplastisko īpašību raksturošana. Materiālu praktiskais pielietojums demonstrēts, veicot ar tiem nelineāri optiskā efekta, kā arī hologrāfiskā ieraksta eksperimentus. Plašais sintezēto struktūru apjoms ļāvis veikt būtiskus secinājumus par materiālu struktūras un to fizikālo parametru kopsakarībām. Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, un tā apjoms ir 153 lapaspuses. Tas satur 76 attēlus, 8 tabulas un 11 pielikumus. Darbā citēti 149 literatūras avoti.


Atslēgas vārdi
MOLECULAR GLASSES, GLASS TRANSITION TEMPERATURE, AZOCHROMOPHORES, BENZYLIDENE-1,3-INDANEDIONE, ORGANIC CHROMOPHORES, NON-LINEAR OPTICAL EFFECT, HOLOGRAPHIC RECORDING

Traskovskis, Kaspars. Fotonikas un optoelektronikas ierīču materiāliem perspektīvu amorfo organisko savienojumu sintēze un īpašības . Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2014. 153 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196