Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Nanolīmenī modificētu tekstiliju sortimenta paplašināšana

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 30.06.2014 12:00, Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina un tehnoloģiju institutā, Rīgā, Āzenes ielā 18, 117. auditorijā
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Nanolīmenī modificētu tekstiliju sortimenta paplašināšana
Nosaukums angļu valodā Extension of the Range of Textile Modified at Nano-Level
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Svetlana Vihodceva
Atslēgas vārdi Cotton, Textile, Sol - gel method, Magnetron sputtering, Vacuum thermal evaporation, Antimickrobial
Anotācija Darbā izskatītie jautājumi par tekstiliju virsmas modifikāciju ar metālu un nemetālu funkcionālas grupas saturošiem nanolīmeņa pārklājumiem liecina par jaunām iespējām tādu materiālu iegūšanai, kuros kombinētas tekstilijas īpašības ar pārklājuma piešķirtajiem īpašībām. Pārklāto tekstiliju īpašību analīze ļauj noteikt šo materiālu iespējamos lietojumus dažādiem mērķiem un ierobežojumus. Darbā iztirzātas izmantoto metožu priekšrocības un trūkumi, balstoties uz publicēto materiālu, praktiskās pieredzes un iegūto rezultātu analīzi novērtēta tehnoloģiskās vides un parametru ietekme uz modificēto dabisko šķiedru tekstiliju funkcionālajām un ekspluatācijas īpašībām. Darba literatūras apskatā sakopota informācija par tekstiliju modificēšanas tehnoloģijām un procesiem, modificēto tekstiliju lietojuma jomām ikdienā un medicīnā, dabisko šķiedru priekšrocībām salīdzinājumā ar sintētiskajām šķiedrām, papildīpašību apskats, kādas iespējams piešķirt tekstiliju modificēšanas procesos. Darba metodiskajā daļā aprakstīts pētījumu procesā lietoto metožu, tehnoloģiju un testēšanas metožu spektrs: tekstiliju pārklājumu iegūšanas tehnoloģijas, aprīkojumu, tehnoloģisko procesu norise un režīmi, kā arī lietotās pētīšanas metodes un nosakāmie parametri. Apskatīta skenējoša elektronu mikroskopijas (SEM) pētījumu tehnika virsmas struktūras analīzei, atomspēku mikroskopijas (ASM) pētījumu tehnoloģija virsmas topogrāfijas analīzei, enerģijas dispersīvā rentgenstaru spektroskopijas (EDS), rentgenstaru difrakcijas (XRD) un Furjē transformāciju infrasarkanā spektroskopijas (FTIR) analīze pārklājuma sastāva izpētei, gaisa caurlaidības, higroskopiskuma, slapēšanas līdzsvara leņķa un šķidruma sorbcijas novērtēšanas metodes, ultravioletā starojuma (UV) aizsardzības faktora novērtēšana, antimikrobiālās aktivitātes in vitro testēšanas un iegūto datu interpretācijas metodes. Darba eksperimentālajā daļā aprakstītas izstrādātās dabisko tekstiliju pārklāšanas tehnoloģijas. Pamatoti laika režīmi, temperatūras, šķīdumu koncentrācijas diapazons, noteikti optimālie darba parametri un tehnoloģiskās iekārtas. Novērtēta iegūto paraugu izturība pret berzes deformācijām un hidrotermisko apstrādi. Izvērtēta in vitro iegūto paraugu antimikrobiālā iedarbība un mikroorganismu adhēzija uz paraugu virsmas. Pētījumu rezultātā izveidotās modifikācijas tehnoloģijas un izstrādājumu prototipi ļauj vienā modifikācijas procesā integrēt dabisko celulozes šķiedru tekstilmateriālos tādas papildīpašības kā izcilu UV aizsardzību, antimikrobiālās īpašības, ūdens atgrūšanas spējas, saglabājot higiēniskajam komfortam nepieciešamo gaisa caurlaidību un higroskopiskuma spēju, kas ilgstoši saglabājas ekspluatācijas procesā. Darbs satur 207 lappuses ar 125 attēliem un 22 tabulām. Tas sastāv no ievada, 4 nodaļām un nobeiguma ar secinājumiem. Literatūras sarakstā ir 217 nosaukumi.
Anotācija angļu valodā The present paper addresses the textile surface modification with the nanolevel coatings containing metals and non-metals functional groups, thus offering new opportunities for the development of materials with combined properties of both textile fabrics and functional groups of the coating. The analysis of the coated textile materials allows defining possible applications for different purposes, as well as outlining their limitations of use. The present study highlights the advantages and drawbacks of the proposed methods. Based on a series of published materials and significant experience in the field, the analysis of the obtained results contributes to the assessment of the impact of technological environment and parameters on the functional and exploitation characteristics of modified natural fibre textile materials. Literature review includes information on the textile material modification methods and processes, application of modified textile materials in daily life and medicine, advantages of natural fibres in comparison with synthetic fibres, as well as additional properties assigned during the textile material modification processes. The methodological part of the present paper includes the description of the research methods, as well as technological and testing methods employed, i.e. textile surface coating production methods, equipment, conditions and procedures of technological processes involved, and definable parameters. The author describes scanning electron microscope (SEM) equipment used for the surface structure analysis, atomic force microscopy (AFM) technique adopted for the analysis of surface topography of fabrics, energy dispersive x-ray spectroscopy (EDX), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and X-ray diffraction analyses performed for the study of coating composition, air permeability, hygroscopicity, contact angle and liquid sorption assessment methods, ultraviolet (UV) protection factor assessment, microbial activity testing and data interpretation techniques. The experimental part of the research includes the description of the natural fibre textile material coating technologies. Timing, temperature, solution concentration range, optimal working parameters and technological equipment is specified. Resistance to friction and hydrothermal treatment of the obtained samples is evaluated. The author assesses the antimicrobial activity and adhesion of micro-organisms on the surface of in vitro obtained samples. Due to the prototypes of the developed modification technology, natural cellulose textile fibres can be attributed such additional properties as excellent UV protection, antimicrobial properties, and water-repellent abilities, preserving air and water vapour permeability necessary for the maintenance of hygienic comfort, with long-term persistence in the exploitation process. The work consists of 207 pages with 125 figures and 22 tables. It includes an introduction, 4 chapters and a summary with conclusions. Bibliography consist from 217 titles.
Atsauce Vihodceva, Svetlana. Nanolīmenī modificētu tekstiliju sortimenta paplašināšana. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2014. 207 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 18291