Pienrūpniecības atlikumu anaerobā pārstrāde un ražošanas atkritumu kompozītmateriālu izmantošana procesa uzlabošanai
2015
Kristīne Veģere

Aizstāvēšana
12.03.2015. 15:00, MLĶF, P. Valdena iela 3, 272. telpa

Zinātniskais vadītājs
Juris Vanags

Recenzenti
Valdis Kampars, Olga Mutere, Kestutis Venslauskas

Promocijas darbs veltīts piena pārstrādes atlikumu – biezpiena sūkalu, anaerobās fermentācijas izpētei un jaunas tehnoloģijas izstrādei, izmantojot sārmu izdalošu kompozītmateriālu. Literatūras apskatā raksturots biogāzes iegūšanas process, aprakstot procesa mikrobioloģiju un tehnoloģisko parametru ietekmi. Raksturota piensaimniecības nozare, sniegts skābo sūkalu raksturojums un to ieguves īpatsvars, kā arī potenciāls pielietojums biogāzes ražošanā un esošās problēmas. Apskatītas anaerobo fermentāciju procesu raksturošanā izmantojamās metodes un to izvēles principi. Eksperimentālajā daļā veikti nepārtrauktās skābo sūkalu anaerobās fermentācijas eksperimenti, izmantojot automātisko pH regulēšanas sistēmu un noskaidrojot sistēmas efektivitāti. Izanalizēti dažādi ieraugi kā pēc aktivitātes, tā veicot to mikrobioloģisko analīzi. Pētīta bioaugmentācijas ietekme, izmantojot Methanosarcina barkeri kultūru, un secināts, ka pareiza mikrobioloģiskā sastāva izvēle ir būtisks parametrs efektīvai procesa norisei. Noskaidrota dažādu sārmaino materiālu modifikāciju un koncentrāciju ietekme uz metāna ražību un bioķīmisko metāna potenciālu. Veikts nepārtrauktas fermentācijas eksperiments, izmantojot adaptētu sistēmu ar sārma izdalošu materiālu pH regulēšanai. Eksperimentālie rezultāti pierāda, ka izmantojot inovatīvu sistēmu ar sārmu izdalošu materiālu pH regulēšanai, ir iespējams sasniegt augstu biogāzes ražošanas procesa efektivitāti un aizsākt jaunu virzienu anaerobajā fermentācijā. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 120 lpp. Darbs satur 60 attēlus, 26 tabulas un tajā izmantoti 110 literatūras avoti.


Atslēgas vārdi
ANAEROBIC DIGESTION, BIOGAS, ACID WHEY, pH REGULATION, ALKALINE COMPOSITE MATERIALS

Ruģele, Kristīne. Pienrūpniecības atlikumu anaerobā pārstrāde un ražošanas atkritumu kompozītmateriālu izmantošana procesa uzlabošanai. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2015. 120 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196