Integrēta pieeja muitas dienesta cilvēkresursu pārvaldības stratēģijai
2015
Māra Pētersone

Aizstāvēšana
27.06.2015. 12:00, Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātē, Kalnciema ielā 6, 309. auditorijā.

Zinātniskais vadītājs
Aivars Vilnis Krastiņš

Recenzenti
Konstantins Didenko, Živitere Marga, Viktors Čencovs

Veicot literatūras analīzi, apskatīti cilvēkresursu pārvaldības teorētiskie un praktiskie aspekti valsts pārvaldē, skaidrota muitas dienestu organizācija saistībā ar cilvēkresursu pārvaldības ilgtspējīgas attīstības veicināšanas iespējām Latvijā un pasaulē. Tiek pētītas cilvēkresursu pārvaldības īpatnības muitas dienestos un veikta to ietekmējošo faktoru analīze. Analīze balstīta uz statistiskajiem datiem un dažādiem pētījumiem, kas ļauj izdarīt secinājumus un novērtēt cilvēkresursu pārvaldības stratēģisko nozīmi valsts ekonomiskās drošības stiprināšanā. Promocijas darbā izstrādāts muitu administrāciju institucionālais iedalījums. Cilvēkresursu pārvaldības pilnveidošanas kontekstā integrētajās muitas un nodokļu administrācijās, tiek analizētas procesu vadīšanas īpatnības muitas dienestos un to mijiedarbības iespējas ar dažādām cilvēkresursu pārvaldības sistēmām. Tiek pētīta amatu aprakstu nozīme muitas darba nodrošināšanā, darba vietu veidošanas noteicošie faktori muitas dienestos un profesiju standartu loma mācību nodrošināšanā. Promocijas darbā tiek piedāvāts uz procesu pieejas balstīts talantu vadības modelis un integrētais korupcijas riska vadības modelis. Pētījumā veikta nacionālo muitas darbinieku profesijas standartu, Pasaules muitas organizācijas muitnieku profesijas standartu un amatu aprakstu salīdzinošā analīze un izstrādāta metodika muitas amatpersonu atlasei, novērtēšanai un apmācībai. Problēmu risinājumu un priekšlikumu izklāsta formā, ir piedāvāta mūžizglītības pasākumu pilnveidošana muitas izglītības sistēmai Latvijā un pasaulē, ņemot vērā Boloņas procesa priekšrocības. Darbā veikts Valsts ieņēmumu dienesta cilvēkresursu vadības procesa attīstības iespēju novērtējums, ņemot vērā valsts pārvaldes kompetenču modeli un Eiropas Komisijas ģenerāldirektorāta Nodokļu un muitas savienības (EK TAXUD - European Commission Directorate-General Taxation and Customs Union) muitnieku kompetenču sistēmu. Pētījumā analizēts apmācības sistēmas cilvēkresursu nodrošinājums un izveidota pedagoģiskajā darbā iesaistītā personāla nodarbinātības pieeja, kas aktualizē jautājumu par mācību procesa efektivitāti. Tiek piedāvāts nodokļu un muitas pārstāvības speciālistu apmācības modelis, kas veidots, izmantojot sinerģisku un starpdisciplināru pieeju. Pētījuma rezultātā izstrādātajiem priekšlikumiem ir praktiska pielietojuma nozīme Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta un muitas dienesta personāla politikas pilnveidei un darbības stratēģijai vidējā termiņā. Promocijas darbs sastāv no trīs nodaļām, ievada, secinājumiem un priekšlikumiem. Tā apjoms ir 181 lapaspuses, neskaitot pielikumus. Darbā ir iekļautas 9 tabulas, 38 attēli, 6 formulas un 3 pielikumi, kas paskaidro un ilustrē pētījuma saturu.


Atslēgas vārdi
Muitas dienests, cilvēkresursi, integrēta pieeja

Pētersone, Māra. Integrēta pieeja muitas dienesta cilvēkresursu pārvaldības stratēģijai. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2015. 186 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196