Valsts parāda politikas modelēšana
2015
Nadežda Semjonova

Aizstāvēšana
27.06.2015. 14:00, Kalnciema iela 6, 309 aud.

Zinātniskais vadītājs
Kārlis Ketners

Recenzenti
Remigijs Počs, Ingrīda Jakušonoka, Enzo Rossi

Promocijas darba mērķis ir izstrādāt modeli optimālas valsts parāda politikas izvēlei cikliskas ekonomikas apstākļos, tādējādi nodrošinot valsts finanšu stabilitāti. Promocijas darba izklāsts ir strukturēts piecās daļās. Tehniskie apliecinājumi un pierādījumi, kā arī skaitlisko aprēķinu rezultāti ir sniegti pielikumos. Pirmajā daļā ir paplašināta valsts parāda krīzes vadīšanas pasākumu klasifikācija un defolta veidu klasifikācija, aprakstot konkrētus notikumus vēsturiskajā un mūsdienu aspektā. Otrajā daļā ir izpētīta Latvijas valsts parāda politikas un valsts parāda vadīšanas tiesiskais un normatīvais nodrošinājums, kā arī izanalizētas valsts parāda dinamikas tendences Latvijā. Trešajā daļā ir analizētas valsts parāda tendences un novērtēta valsts parāda nozīme dažādu pasaules reģionu un ES ekonomikā, kā arī novērtētas savstarpējās sakarības starp valsts parādu un valsts ekonomiskajiem un finanšu rādītājiem. Ceturtajā daļā ir izstrādāta valsts finanšu drošības novērtēšanas metodika valsts parāda aspektā, balstoties uz zinātnisko rakstu un starptautisko reitingu aģentūru dokumentu kontentanalīzi, kā arī uz veiktās ekspertu aptaujas rezultātiem. Piektajā daļā ir izstrādāts valsts parāda politikas modelis, kas tiek aprobēts izmantojot Baltijas valstu datus un izveidota metodika valsts parāda politikas noteikšanai atkarībā no ekonomikas attīstības un recesijas periodu ilguma.


Atslēgas vārdi
valsts parāds, finanšu drošība, valsts parāda politika

Semjonova, Nadežda. Valsts parāda politikas modelēšana. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2015. 173 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196