Energoefektīvo procesu vadības sistēmas attīstība Latvijā
2015
Gita Actiņa

Aizstāvēšana
27.06.2015. 10:00, Rīgas Tehniskās universitātes Promocijas padomē «RTU P-09», Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātē, Kalnciema ielā 6, 309. auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Ineta Geipele, Namejs Zeltiņš

Recenzenti
Kārlis Ketners, Raja Kočanova, Ivans Potravnijs

Promocijas darbs “Energoefektīvo procesu vadības sistēmas attīstība Latvijā” ir patstāvīgs zinātnisks pētījums, izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedrā Latvijas Republikas ekonomikas zinātņu grāda iegūšanai. Promocijas darba zinātniskie vadītāji ir profesore Dr. oec. Ineta Geipele un profesors Dr. habil. sc. ing. Namejs Zeltiņš. Promocijas dara mērķis ir izpētīt energoefektivitātes vadības procesu teorētiskās pamatnostādnes, energoefektivitātes procesus ietekmējošos faktorus Latvijā un to ietekmi uz Latvijas enerģētikas politikas mērķiem un attīstības virzienu, kā rezultātā attīstīt energoefektīvo procesu vadības sistēmas modeli reģionālās plānošanas līmenim un izstrādāt energoefektīvo procesu vadības sistēmas izveides metodoloģisko risinājumu. Promocijas darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām un deviņām apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta, 10 pielikumiem. Pētījumā ir izmantoti 236 literatūras un citi informācijas avoti. Darbā ir iekļauti 35 attēli un 14 tabulas. Promocijas darba ievadā tiek raksturota izvēlētās tēmas aktualitāte, izvirzīta pētījuma hipotēze, definēti darba mērķa sasniegšanai risinātie uzdevumi, pētījuma objekts un priekšmets, pētījuma metodoloģiskais pamatojums, pētījumu periods un darba ierobežojumi, raksturota pētījuma teorētiskā nozīme un zinātniskā novitāte, kā arī pētījuma rezultātu aprobācija un praktiskais lietojums. Promocijas darba pirmā nodaļa veltīta energoefektīvo procesu vadības sistēmas attīstības teorētisko aspektu izpētei. Otrā nodaļa veltīta enerģētikas nozares attīstības un Latvijas energoefektīvo procesu vadības analītiskajam raksturojumam. Trešajā nodaļā raksturots energoefektīvo procesu vadības sistēmas modelis un energoefektīvo procesu vadības sistēmas izveides metodoloģija. Promocijas darba nobeigumā sniegti secinājumiem un priekšlikumi energoefektīvo procesu vadības sistēmas attīstības veicināšanai, pastāvošo problēmu risināšanai, akcentējot reģionālās energoefektīvo procesu vadības sistēmas nozīmīgumu.


Atslēgas vārdi
Energoefektivitātes reģionālā plānošana, energoefektīvo procesu vadība, ES direktīva 2012/27/ES,

Actiņa, Gita. Energoefektīvo procesu vadības sistēmas attīstība Latvijā. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2015. 234 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196