Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Optimization of Cadmium Zinc Telluride Crystal Physical Parameters by Nanosecond Laser

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 09.09.2015 13:00, MLĶF, Paula Valdena ielā 3, 271. auditorijā
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Optimization of Cadmium Zinc Telluride Crystal Physical Parameters by Nanosecond Laser
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.3. Fizika un astronomija
Autori Edvīns Daukšta
Atslēgas vārdi CdZnTe, laser
Anotācija Šis promocijas darbs ir veltīts nanosekunžu lāzera starojuma iedarbības izpētei uz CdZnTe kristālu fizikālajām īpašībām. Promocijas darba mērķis ir izpētīt CdZnTe fizikālās īpašībās pēc apstarošanas ar lāzeru pie dažādiem parametriem: viļņa garums, impulsa garums, intensitāte un doza. Praktiskais promocijas darba pielietojums sevī ietver lāzer tehnoloģijas izstrādi pielietojumam radiācijas detektoru ražošanā. Darbā pierādīts, ka CdZnTe kristāls ir izturīgāks pret γ-starojumu pēc apstarošanas ar stipri absorbējamu lāzera starojumu. Tas notiek pašdefektu ģenerācijas un to telpiskās pārdalīšanās dēļ. Darbā tiek skaidrots CdZnTe kristāla γ-starojumu izturības mehānisms. Kā arī tika pierādīts, ka augstas intensitātes stipri absorbējams lāzera starojums izraisa CdTe/CdZnTe heterostruktūras veidošanos, šis efekts tiek pamatots ar cinka atomu dreifu kristāla tilpumā un kadmija atomu pārvietošanos virsmas virzienā temperatūras gradientā. Turklāt, lai samazinātu nevēlamo piemaisījumu koncentrāciju un izšķīdinātu indija sekundārās fāzes, var izmantot vāji absorbējamu lāzera starojumu, kas apkārt telūra ieslēgumiem izveido temperatūras gradientu. Eksperimentālie rezultāti un to izvērtējums tiek pamatoti ar zinātniskās literatūras datiem. Promocijas darbs ir uzrakstīts angļu valodā un satur 99 lapaspuses. Promocijas darbā ir iekļauti 53 attēli, 6 tabulas, 51 formula un 114 atsauces uz literatūru.
Atsauce Daukšta, Edvīns. Optimization of Cadmium Zinc Telluride Crystal Physical Parameters by Nanosecond Laser. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2015. 99 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 20635