Optimization of Cadmium Zinc Telluride Crystal Physical Parameters by Nanosecond Laser
2015
Edvīns Daukšta

Aizstāvēšana
09.09.2015. 13:00, MLĶF, Paula Valdena ielā 3, 271. auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Artūrs Medvids, Aleksandrs Mičko

Recenzenti
Andris Ozols, Uldis Rogulis, Laima Trinklere

Šis promocijas darbs ir veltīts nanosekunžu lāzera starojuma iedarbības izpētei uz CdZnTe kristālu fizikālajām īpašībām. Promocijas darba mērķis ir izpētīt CdZnTe fizikālās īpašībās pēc apstarošanas ar lāzeru pie dažādiem parametriem: viļņa garums, impulsa garums, intensitāte un doza. Praktiskais promocijas darba pielietojums sevī ietver lāzer tehnoloģijas izstrādi pielietojumam radiācijas detektoru ražošanā. Darbā pierādīts, ka CdZnTe kristāls ir izturīgāks pret γ-starojumu pēc apstarošanas ar stipri absorbējamu lāzera starojumu. Tas notiek pašdefektu ģenerācijas un to telpiskās pārdalīšanās dēļ. Darbā tiek skaidrots CdZnTe kristāla γ-starojumu izturības mehānisms. Kā arī tika pierādīts, ka augstas intensitātes stipri absorbējams lāzera starojums izraisa CdTe/CdZnTe heterostruktūras veidošanos, šis efekts tiek pamatots ar cinka atomu dreifu kristāla tilpumā un kadmija atomu pārvietošanos virsmas virzienā temperatūras gradientā. Turklāt, lai samazinātu nevēlamo piemaisījumu koncentrāciju un izšķīdinātu indija sekundārās fāzes, var izmantot vāji absorbējamu lāzera starojumu, kas apkārt telūra ieslēgumiem izveido temperatūras gradientu. Eksperimentālie rezultāti un to izvērtējums tiek pamatoti ar zinātniskās literatūras datiem. Promocijas darbs ir uzrakstīts angļu valodā un satur 99 lapaspuses. Promocijas darbā ir iekļauti 53 attēli, 6 tabulas, 51 formula un 114 atsauces uz literatūru.


Atslēgas vārdi
CdZnTe, laser

Daukšta, Edvīns. Optimization of Cadmium Zinc Telluride Crystal Physical Parameters by Nanosecond Laser. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2015. 99 lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196