Strategic Solutions for Sustainable Development and International Excellence of Organizations
2016
Artūrs Zeps

Aizstāvēšana
09.09.2016. 10:00, Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātē, Kalnciema ielā 6, 309. auditorijā.

Zinātniskais vadītājs
Remigijs Počs

Recenzenti
Elīna Gaile-Sarkane, Andrejs Čirjevskis, Asta Savanevičienė

Promocijas darbu “Stratēģiskie risinājumi organizācijas ilgtermiņa attīstībai un starptautiskai izcilībai” Artūrs Zeps izstrādāja laika posmā no 2012. gada septembra līdz 2016. gada janvārim, lai iegūtu doktora grādu ekonomikā. Promocijas darbā veikta literatūras izpēte par stratēģijas izveides un ieviešanas procesu, novērtējot procesa elementus un dažādu stratēģijas sastāvdaļu nozīmi. Darbā no praktiskā viedokļa ir identificēti būtiskākie faktori, kas ietekmē stratēģijas izveidi un ieviešanu, balstoties uz Latvijā veiktu lielo un mazo organizāciju aptauju. Promocijas darba autors ir arī veicis stratēģijas izstrādes procesa analīzi augstākās izglītības iestādēs un ir analizējis, kādas ir visbiežāk izmantotās pieejas, koncepti un metodes, lai veiksmīgi izveidotu un ieviestu stratēģiju augstskolās. Turklāt, ir arī veikta stratēģiskās plānošanas analīze Baltijas valstu tehniskajās universitātēs. Promocijas darbs iepazīstina ar autora izstrādātu metodoloģiju stratēģijas izveidei un ieviešanai tehniskajās universitātēs, norādot būtiskākos elementus un ieguvumus veiksmīgai stratēģijas īstenošanai. Izveidotā metodoloģija ir analizēta un aprobēta Rīgas Tehniskajā universitātē. Promocijas darbs ir uzrakstīts angļu valodā. Tā kopējais apjoms ir 165 lappuses un 6 pielikumi. Promocijas darbā ir 47 attēli, 21 tabula, 8 formulas, kā arī izmantota 171 atsauce.


Atslēgas vārdi
stratēģija, organizāciju vadība

Zeps, Artūrs. Strategic Solutions for Sustainable Development and International Excellence of Organizations. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2016. 165 lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196