Hidrauliskas javu saistvielas izstrāde dolomīta romāncementa objektu restaurācijai
2016
Inta Kiriloviča

Aizstāvēšana
14.09.2016. 15:00, Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Paula Valdena ielā 3/7, Konferenču zālē (272. telpa)

Zinātniskais vadītājs
Linda Krāģe

Recenzenti
Visvaldis Švinka, Ģirts Stinkulis, Roman Kozłowski

Promocijas darbā pētīta hidrauliskas javu saistvielas sintēze sistēmā māls – dolomīts, kas saderīgu ķīmisko un fizikālo īpašību dēļ būtu piemērota vēsturiskās saistvielas – dolomīta romāncementa – restaurācijai. Promocijas darbs sastāv no ievada, trīs galvenajām nodaļām (Literatūras apskats, Metodika un Eksperimentālie rezultāti un to izvērtējums), secinājumiem, darbā izmantotās literatūras saraksta un pielikumiem. Literatūras apskatā apkopota informācija no literatūras avotiem, kas izdoti laika periodā no 20. gs. 30. gadiem līdz 2015. gadam. Tajā sniegtas ziņas par romāncementu – nozīmīgu vēsturisku hidraulisko saistvielu, tā ražošanu un īpašībām. Atsevišķi izklāstīta dolomīta romāncementa vēsture Latvijā, kā arī dolomīta saistvielu īpatnības, kas tās atšķir no kaļķakmens saistvielām. Otrajā daļā aprakstīta paraugu sagatavošanas gaita un metodes, kas izmantotas promocijas darba mērķa sasniegšanai. Darba eksperimentālās daļas pirmā nodaļa veltīta senu Latvijas hidraulisku mūrjavu raksturošanai. Noteikts vairāku raksturīgu Latvijas vēsturisku objektu mūrjavu ķīmiskais sastāvs. Otrajā nodaļā pētīta dolomīta romāncementam atbilstoša materiāla eksperimentāla sintēze no dolomīta miltu un mālu maisījuma ar mērķi iegūt vēsturiskajām mūrjavām piemērotu restaurācijas materiālu. Darbā tiek pētītas sintezētās saistvielas mineraloģisko un fizikāli ķīmisko īpašību izmaiņas atkarībā no apdedzināšanas temperatūras un maisījuma sastāva. Raksturotas iegūtā materiāla fizikāli ķīmiskās, fizikālās un mehāniskās īpašības, kā arī izpētīts tā hidratācijas process. Iegūtā saistviela salīdzināta ar tirgū pieejamu līdzīgu saistvielu, kas pēc īpašībām ir viens no vistuvāk piemērotajiem materiāliem romāncementa restaurācijai. Promocijas darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, tajā ir ievads, trīs nodaļas (literatūras apskats, metodiskā daļa, eksperimentālā daļa) un secinājumi. Darba apjoms ir 129 lappuses, tajā ietverti 73 attēli, 10 tabulu, 27 vienādojumi, seši pielikumi un izmantotās literatūras saraksts ar 93 atsaucēm.


Atslēgas vārdi
Romāncements, hidrauliska saistviela, restaurācija, dolomīta milti, māls

Kiriloviča, Inta. Hidrauliskas javu saistvielas izstrāde dolomīta romāncementa objektu restaurācijai. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2016. 129 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196