Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Hidrauliskas javu saistvielas izstrāde dolomīta romāncementa objektu restaurācijai

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 14.09.2016 15:00, Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Paula Valdena ielā 3/7, Konferenču zālē (272. telpa)
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Hidrauliskas javu saistvielas izstrāde dolomīta romāncementa objektu restaurācijai
Nosaukums angļu valodā The Synthesis of Hydraulic Binder Suitable for Restoration of Dolomitic Roman Cement Objects
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Inta Kiriloviča
Atslēgas vārdi Romāncements, hidrauliska saistviela, restaurācija, dolomīta milti, māls
Anotācija Promocijas darbā pētīta hidrauliskas javu saistvielas sintēze sistēmā māls – dolomīts, kas saderīgu ķīmisko un fizikālo īpašību dēļ būtu piemērota vēsturiskās saistvielas – dolomīta romāncementa – restaurācijai. Promocijas darbs sastāv no ievada, trīs galvenajām nodaļām (Literatūras apskats, Metodika un Eksperimentālie rezultāti un to izvērtējums), secinājumiem, darbā izmantotās literatūras saraksta un pielikumiem. Literatūras apskatā apkopota informācija no literatūras avotiem, kas izdoti laika periodā no 20. gs. 30. gadiem līdz 2015. gadam. Tajā sniegtas ziņas par romāncementu – nozīmīgu vēsturisku hidraulisko saistvielu, tā ražošanu un īpašībām. Atsevišķi izklāstīta dolomīta romāncementa vēsture Latvijā, kā arī dolomīta saistvielu īpatnības, kas tās atšķir no kaļķakmens saistvielām. Otrajā daļā aprakstīta paraugu sagatavošanas gaita un metodes, kas izmantotas promocijas darba mērķa sasniegšanai. Darba eksperimentālās daļas pirmā nodaļa veltīta senu Latvijas hidraulisku mūrjavu raksturošanai. Noteikts vairāku raksturīgu Latvijas vēsturisku objektu mūrjavu ķīmiskais sastāvs. Otrajā nodaļā pētīta dolomīta romāncementam atbilstoša materiāla eksperimentāla sintēze no dolomīta miltu un mālu maisījuma ar mērķi iegūt vēsturiskajām mūrjavām piemērotu restaurācijas materiālu. Darbā tiek pētītas sintezētās saistvielas mineraloģisko un fizikāli ķīmisko īpašību izmaiņas atkarībā no apdedzināšanas temperatūras un maisījuma sastāva. Raksturotas iegūtā materiāla fizikāli ķīmiskās, fizikālās un mehāniskās īpašības, kā arī izpētīts tā hidratācijas process. Iegūtā saistviela salīdzināta ar tirgū pieejamu līdzīgu saistvielu, kas pēc īpašībām ir viens no vistuvāk piemērotajiem materiāliem romāncementa restaurācijai. Promocijas darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, tajā ir ievads, trīs nodaļas (literatūras apskats, metodiskā daļa, eksperimentālā daļa) un secinājumi. Darba apjoms ir 129 lappuses, tajā ietverti 73 attēli, 10 tabulu, 27 vienādojumi, seši pielikumi un izmantotās literatūras saraksts ar 93 atsaucēm.
Anotācija angļu valodā The Doctoral Thesis “The synthesis of hydraulic binder suitable for restoration of dolomitic roman cement objects” researches the synthesis of hydraulic binder in system clay – dolomite, that based on compatible chemical and physical properties would be suitable for restoration purposes of historical dolomitic Roman cement objects. The Doctoral Thesis consists of an introduction, three main chapters (Literature Review, Methods, Experimental Results and Discussion), conclusions, a list of sources used, and appendices. The literature review, covering a period from 1930-ties till 2015, summarizes information on the fabrication methods and properties of Roman cement – significant historical hydraulic binder. Separately explained the history of dolomitic Roman cement production in territory of Latvia, as well as the properties that distinguishes dolomitic binders from calcitic ones. The second chapter describes the materials and methods used to achieve the aims of the Doctoral Thesis. At the beginning of Experimental part of thesis, chemical investigation of binders of several historical mortars of Latvia is done. The main part of the Thesis is dedicated to the synthesis of binder compatible with historical dolomitic Roman cement from mixture of dolomite flour and clay for restoration purposes. The effect of composition of raw materials and firing temperature on the mineralogical and physico-chemical properties of synthesized binder is studied. The physico-chemical, physical and mechanical properties of obtained material are characterized, as well as the hydration process of it. The synthesised binder is compared with similar commercially available binder that considering its properties could be one of most appropriate materials for restoration of Roman cement. The Doctoral Thesis has been written in Latvian and comprises an introduction, three chapters (literature review, methodological part, experimental part), conclusions and bibliography with 93 reference sources. It has been illustrated by 73 figures, 10 tables and 27 equations. The volume of the present Doctoral Thesis is 129 pages, including 6 appendices.
Atsauce Kiriloviča, Inta. Hidrauliskas javu saistvielas izstrāde dolomīta romāncementa objektu restaurācijai. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2016. 129 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 22466