Elektroapgādes nodrošinājuma optimizācijas modeļi Latvijas ilgtspējīgai ekonomiskai attīstībai
2016
Māris Balodis

Aizstāvēšana
09.12.2016. 12:00, Kalnciema ielā 6, 309. auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Remigijs Počs

Recenzenti
Ineta Geipele, Dzintra Atstāja, Bronius Neverauskas

Darba mērķis ir izstrādāt un aprobēt energoapgādes nodrošinājuma modeļus, fokusējoties uz enerģētikas ilgtermiņa plānošanas optimizāciju un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanu no energoresursu izmantošanas viedokļa. Pētījuma objekts ir Latvijas energoapgādes sistēma, kas ietver savstarpēji saistītus elektroapgādes nodrošinājuma un centralizētās siltumapgādes sistēmas elementus. Pētījuma priekšmets ir energoapgādes analīzes, plānošanas un prognozēšanas modeļi un to pielietošana energoresursu nodrošinājuma noteikšanai. Darba mērķa sasniegšanai izvirzītie uzdevumi ietver Latvijas energoapgādes tehnoloģisko, ekonomisko un vadības aspektu analīzi, pasaulē pielietojamo enerģētisko sistēmu modeļu salīdzinājumu, priekšlikumu sagatavošanu AER integrācijas, elektroapgādes un centralizētās siltumapgādes mijiedarbības analīzei, izmantojot izstrādāto hibrīda sistēmdinamikas modeli. Darbā analizētas un izmantotas vispārējās teorētiskās pētīšanas metodes, t.sk. indukcijas un dedukcijas, analīzes un sintēzes, sistēmiskās pieejas metodes, kā arī konkrētās metodes, piemēram, matemātiskās modelēšanas, sistēmdinamikas, korelācijas regresijas, scenāriju analīzes, stratēģisko lēmumu pieņemšanas, klasifikācijas, bilances un ekspertu vērtējumu. Darbā izstrādāti principi un priekšlikumi: - elektroapgādes un centralizētās siltumapgādes mijiedarbības analīzei un ietekmei uz valsts energoapgādes efektivitātes un nodrošinājuma rādītājiem; - līdz šim pielietoto optimizācijas metožu uzlabošanai enerģētikas nozarē, novērtējot AER integrāciju elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanā; - reģionāla mēroga analīzes rezultātā iegūti elektroenerģijas ražošanas jaudu attīstības scenāriju rādītāji pie noteiktas ārējo faktoru nosacījumu konjunktūras. Pētījuma rezultāti ir izmantoti, izstrādājot praktiskus priekšlikumus elektrobilanču prognozēm “Latvijas Enerģētikas ilgtermiņa stratēģija 2030 – konkurētspējīga enerģētika sabiedrībai” , analīzei “Analyses of Energy Supply Options and Security of Energy Supply in the Baltic States”, AS “Latvenergo” HES un TEC darbības režīmu optimizācijas uzlabošanai un Valsts Pētījumu programmas apakšprojektam “Izpētīt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju ārējos tirgos un sniegt priekšlikumus tās stiprināšanai”.


Atslēgas vārdi
Energoapgāde, ekonomika, optimizācija, metodes

Balodis, Māris. Elektroapgādes nodrošinājuma optimizācijas modeļi Latvijas ilgtspējīgai ekonomiskai attīstībai. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2016. 177 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196