Intelektuālā kapitāla attīstība un vadība uzņēmumos Latvijā
2017
Oksana Lentjušenkova

Aizstāvēšana
09.05.2017. 10:00, Inženierekonomikas un vadības fakultātē, Kalnciema iela 6, 209. auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Inga Lapiņa

Recenzenti
Konstantins Didenko, Iveta Šimberova, Iveta Mietule

Promocijas darba tēma „Intelektuālā kapitāla attīstība un vadība uzņēmumos Latvijā”. Promocijas darbs izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Ražošanas kvalitātes institūtā. Promocijas darba pirmajā daļā “Intelektuālā kapitāla veidošanās teorētiskie aspekti” tiek izskatīta intelektuālā kapitāla veidošanās, parādot tā transformāciju no resursa līdz kapitālam. Autore analizē dažādus skatījumus uz intelektuālo kapitālu un ar to saistītos jēdzienus. Ir precizēta intelektuālā kapitāla definīcija un izveidota jauna tā struktūra. Tiek pētītas zinātniskajā literatūrā paustās atziņas par investīcijām intelektuālajā kapitālā, to būtību un veidiem, ko autore analizē kā intelektuālā kapitāla attīstības instrumentu . Izstrādāta intelektuālajā kapitālā ieguldīto investīciju definīcija. Otrajā daļā „Intelektuālais kapitāls un tā attīstības tendences Latvijas uzņēmumos” autore analizē intelektuālo kapitālu un tā attīstības dinamiku Latvijas uzņēmumos. Šajā daļā apkopoti autores veiktā empīriskā pētījuma rezultāti, kura mērķis bija noteikt intelektuālā kapitāla un intelektuālajā kapitālā ieguldīto investīciju nozīmi uzņēmumā, investīcijas ietekmējošos faktorus uzņēmuma līmenī Latvijā, kā arī noteikt gaidāmos investīciju radītos rezultātus. Šajā pētījumā ir noskaidrots arī Latvijas uzņēmēju izpratnes līmenis par intelektuālā kapitāla būtību un nozīmi uzņēmuma attīstībā. Trešajā daļā „Intelektuālā kapitāla attīstība uzņēmuma ilgtspējas nodrošināšanai” ir veidota kā autores piedāvāto risinājumu un priekšlikumu izklāsts uzņēmuma intelektuālā kapitāla attīstībai. Autore izveidojusi pieeju intelektuālā kapitāla attīstības stratēģijas izstrādei, kas balstīta uz integrēto vadības sistēmu un holistisko pieeju, iesaistīto pušu un kopīgās vērtības radīšanas teorijām. Tādējādi uzņēmuma intelektuālā kapitāla attīstības stratēģija ir integrēta uzņēmuma kopējā darbības stratēģijā, kas ļauj ņemt vērā iesaistīto pušu intereses un radīt kopīgu vērtību, kas savukārt veicina uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību. Darba noslēgumā ir apkopoti pētījuma rezultātā autores izdarītie galvenie secinājumi un sniegti priekšlikumi par pētījuma tēmas turpmākās attīstības iespējām. Promocijas darbs ietver ievadu, trīs daļas, secinājumus un priekšlikumus, bibliogrāfisko sarakstu ar 208 literatūras avotiem un deviņus pielikumus. Darbā ir ievietots 31 attēls, 49 tabulas un trīs formulas. Darba kopējais apjoms ir 167 lapaspuses.


Atslēgas vārdi
Intelektuālais kapitāls, vadība, attīstība, uzņēmums

Lentjušenkova, Oksana. Intelektuālā kapitāla attīstība un vadība uzņēmumos Latvijā. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2017. 167 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196