Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Intelektuālā kapitāla attīstība un vadība uzņēmumos Latvijā

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 09.05.2017 10:00, Inženierekonomikas un vadības fakultātē, Kalnciema iela 6, 209. auditorijā
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Intelektuālā kapitāla attīstība un vadība uzņēmumos Latvijā
Nosaukums angļu valodā Intellectual Capital Management and Development in Companies in Latvia
Pētniecības nozare Vadībzinātne
Pētniecības apakšnozare  Uzņēmējdarbības vadība
Autori Oksana Lentjušenkova
Atslēgas vārdi Intelektuālais kapitāls, vadība, attīstība, uzņēmums
Anotācija Promocijas darba tēma „Intelektuālā kapitāla attīstība un vadība uzņēmumos Latvijā”. Promocijas darbs izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Ražošanas kvalitātes institūtā. Promocijas darba pirmajā daļā “Intelektuālā kapitāla veidošanās teorētiskie aspekti” tiek izskatīta intelektuālā kapitāla veidošanās, parādot tā transformāciju no resursa līdz kapitālam. Autore analizē dažādus skatījumus uz intelektuālo kapitālu un ar to saistītos jēdzienus. Ir precizēta intelektuālā kapitāla definīcija un izveidota jauna tā struktūra. Tiek pētītas zinātniskajā literatūrā paustās atziņas par investīcijām intelektuālajā kapitālā, to būtību un veidiem, ko autore analizē kā intelektuālā kapitāla attīstības instrumentu . Izstrādāta intelektuālajā kapitālā ieguldīto investīciju definīcija. Otrajā daļā „Intelektuālais kapitāls un tā attīstības tendences Latvijas uzņēmumos” autore analizē intelektuālo kapitālu un tā attīstības dinamiku Latvijas uzņēmumos. Šajā daļā apkopoti autores veiktā empīriskā pētījuma rezultāti, kura mērķis bija noteikt intelektuālā kapitāla un intelektuālajā kapitālā ieguldīto investīciju nozīmi uzņēmumā, investīcijas ietekmējošos faktorus uzņēmuma līmenī Latvijā, kā arī noteikt gaidāmos investīciju radītos rezultātus. Šajā pētījumā ir noskaidrots arī Latvijas uzņēmēju izpratnes līmenis par intelektuālā kapitāla būtību un nozīmi uzņēmuma attīstībā. Trešajā daļā „Intelektuālā kapitāla attīstība uzņēmuma ilgtspējas nodrošināšanai” ir veidota kā autores piedāvāto risinājumu un priekšlikumu izklāsts uzņēmuma intelektuālā kapitāla attīstībai. Autore izveidojusi pieeju intelektuālā kapitāla attīstības stratēģijas izstrādei, kas balstīta uz integrēto vadības sistēmu un holistisko pieeju, iesaistīto pušu un kopīgās vērtības radīšanas teorijām. Tādējādi uzņēmuma intelektuālā kapitāla attīstības stratēģija ir integrēta uzņēmuma kopējā darbības stratēģijā, kas ļauj ņemt vērā iesaistīto pušu intereses un radīt kopīgu vērtību, kas savukārt veicina uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību. Darba noslēgumā ir apkopoti pētījuma rezultātā autores izdarītie galvenie secinājumi un sniegti priekšlikumi par pētījuma tēmas turpmākās attīstības iespējām. Promocijas darbs ietver ievadu, trīs daļas, secinājumus un priekšlikumus, bibliogrāfisko sarakstu ar 208 literatūras avotiem un deviņus pielikumus. Darbā ir ievietots 31 attēls, 49 tabulas un trīs formulas. Darba kopējais apjoms ir 167 lapaspuses.
Anotācija angļu valodā The theme of the Promotion Thesis is “Intellectual capital management and development in companies in Latvia”. The Promotion Thesis has been elaborated at the Institute for Quality Engineering of the Faculty of Engineering Economics and Management at Riga Technical University. The first part “Theoretical aspects of intellectual capital formation” discusses the formation of intellectual capital, showing its transformation from resource to capital. The author analyses different views on intellectual capital and related concepts, interrelationships between the concepts. The definition of intellectual capital is refined and a new structure of intellectual capital is prepared. This section also explores the views on investments in intellectual capital in the scientific literature, the author analyses the intellectual capital development tools, as well as their nature and types. A definition of investments in intellectual capital is prepared. In the second part “Intellectual capital and its development trends in Latvian companies”, the author analyses intellectual capital and its development dynamics in Latvian companies. This part contains the results of the author’s empirical study, which aimed to identify the importance of intellectual capital and investments in intellectual capital in the company, factors affecting investments at the enterprise level in Latvia, as well as to determine the expected results from investments. The third part “Intellectual capital development to ensure company sustainability” is designed as a presentation of solutions and recommendations for the company’s intellectual capital development proposed by the author. For the development of intellectual capital with the help of investments, the author offers a classification of these investments according to the company’s functional sphere and time. The author has created an approach to designing intellectual capital development strategy that is based on the integrated management system and the holistic approach. The Promotion Thesis contains introduction, 3 chapters, Conclusions and Recommendations, Sources of Reference, as well as 9 Appendices. Total scope of the Promotion Thesis is 167 pages. The Thesis contains 31 figures and 49 tables. The Sources of reference contain 208 sources.
Atsauce Lentjušenkova, Oksana. Intelektuālā kapitāla attīstība un vadība uzņēmumos Latvijā. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2017. 167 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 24364