Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras optimālas attīstības modeļu izstrāde un pielietošana
2017
Justīna Hudenko

Aizstāvēšana
16.06.2017. 11:00, Inženierekonomikas un vadības fakultātē, Kalnciema ielā 6, 209. auditorijā.

Zinātniskais vadītājs
Remigijs Počs

Recenzenti
Konstantins Didenko, Jurijs Spiridonovs, Jurijs Ščerbanins

Darbā parādīti pētījuma rezultāti publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras optimālas attīstības modeļu izstrādē un to kalibrēšanā VAS „Latvijas dzelzceļa” pārvaldītās publiskās lietošanas infrastruktūrai, ieviešot jaunus lēmumu pieņemšanas atbalsta instrumentus. Darbā ir identificēts publiskās lietošanās dzelzceļa infrastruktūras optimālās attīstības jēdziens un veikta to ietekmējošo endogeno un eksogēno faktoru sistematizācija. Izskatītas mūsdienu pieejas dzelzceļa infrastruktūras procesu modelēšanā. Īpaši akcentēta nepieciešamība pēc holistiskās pieejas (tādas, kas apraksta ekonomisko procesu mijiedarbību mikro- un makrolīmeņos) modeļu izveidošanā. Darbā ieviestas jaunas teorētiskās izstrādnes publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras attīstības mērķu vērtēšanas procesa izpratnei un to optimizācijai. Darbs sastāv no ievada, četrām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta un 9 pielikumiem. Pirmajā daļā apskatīti dažādi publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras vadības, tehniski tehnoloģiskie un citi aspekti. Raksturoti un vērtēti lēmumu pieņemšanas līmeņi. Analizēta dzelzceļa infrastruktūras vadības un organizatoriskā struktūra Latvijā. Otrajā daļā apskatītas modelēšanas pieejas un publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras attīstības modeļi, veikta to analīze. Trešajā daļā analizētas dzelzceļa infrastruktūras optimizācijas teorētiskās pieejas. Izklāstīta promocijas darba autores piedāvātā modeļu izstrādes metodoloģija, tās vispārīgā shēma, īstenošanas etapi. Pamatota pieeja rādītāju sistēmas izvēles un informācijas nodrošināšanas jautājumiem. Parādīta modeļa shēma, piemērojot to Latvijas publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras attīstības problēmu risināšanai. Ceturtajā daļā atspoguļoti piedāvātās metodoloģijas un rekomendētās modelēšanas pieejas lietošanas rezultāti Latvijas publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras iespējamo attīstības scenāriju izstrādē un novērtēšanā, ietverot statistisko datu, faktoru, kritēriju, scenāriju analīzi.


Atslēgas vārdi
PUBLISKĀS LIETOŠANAS DZELZCEĻA INFRASTRUKTŪRA, OPTIMĀLAS ATTĪSTĪBAS MODELI

Hudenko, Justīna. Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras optimālas attīstības modeļu izstrāde un pielietošana. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2017. 159 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196