Minerālo izejvielu pielietošanas un stikla šķiedras defektu izpēte
2018
Janīna Sētiņa, Gundars Mežinskis, Vasīlijs Akišins, Laila Pētersone, Inna Juhņeviča, Līga Orlova

Pētītas iespējas izmantot jaunas izejvielas stikla šķiedras ražošanā, īpašu uzmanību pievēršot Latvijas minerālām izejvielām – devona (Bāles atradne) un juras perioda (Skudras atradne un Pīlādžu atradne) kvarca smiltīm. Apstrādājot ūdenī Skudras atradnes kvarca smiltis, krāsojošo oksīdu daudzums samazināts līdz 0,066 %. Iegūto stiklu īpašību pārbaude parādīja attīrīto Skudru atradnes kvarca smilšu izmantošanas perspektīvu E-tipa stikla šķiedras ražošanā. Veikta arī citu šihtas izejvielu izpēte: kolemanīta, kianīta, kaļķakmens. Pielietojot augstas izšķiršanas spējas skenējošo elektronu mikroskopu, diagnosticēti stikla šķiedras defektu rašanās iemesli un izzināta to novēršanas iespēja.


Atslēgas vārdi
glass, glass fibre, raw materials for glass, refined sand, glass defects
DOI
10.7250/msac-2018-0007

Sētiņa, J., Mežinskis, G., Akišins, V., Pētersone, L., Juhņeviča, I., Grase, L. Minerālo izejvielu pielietošanas un stikla šķiedras defektu izpēte. Materials Sciences and Applied Chemistry / Materiālzinātne un lietišķā ķīmija , 2018, Vol.35 No. 1, 160.-177.lpp. e-ISSN 2255-8713. Pieejams: doi:10.7250/msac-2018-0007

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196