Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Assessment of Sustainable Development of Real Estate Market: Case of Latvia

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: 07.12.2018 10:00, Rīga, Kalnciema iela 6, 209. auditorija
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Assessment of Sustainable Development of Real Estate Market: Case of Latvia
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība
Autori Linda Kauškale
Atslēgas vārdi assessment; green buildngs; Latvia, real estate market; sustainable development
Anotācija Promocijas darbs ,,Nekustamā īpašuma tirgus ilgtspējīgas attīstības novērtēšana: Latvijas situācija” ir neatkarīgs zinātniskais pētījums angļu valodā. Promocijas darba kopējais apjoms ir 143 datorsalikuma lappuses, neieskaitot pielikumus. Darbs sastāv no ievada, 3 nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfijas un 21 pielikuma. Darba iekļautas 39 tabulas, 55 attēli un 7 formulas. Darba izstrādes procesā izmantoti 389 informācijas avoti, kas doti bibliogrāfijā. Pirmajā nodaļā piedāvāts nekustamā īpašuma tirgus ilgtspējīgas attīstības jēdziens, noteikti un analizēti nekustamā īpašuma tirgus ilgtspējīgas attīstības dimensijas, galveno uzmanību pievēršot nekustamā īpašuma tirgus ilgtspējīgas attīstības ekonomiskajiem, sociālajiem un vides aspektiem, kā arī ar saistītiem problemātiskajiem jautājumiem. Nodaļā tiek analizēti nekustamā īpašuma tirgus ilgtspējīgas attīstības ietekmējošo faktoru, noteikumu un vadlīniju zinātniskie un praktiskie aspekti. Otrajā nodaļā aprakstīta ilgtspējīgu un videi draudzīgu ēku attīstība Latvijā. Nodaļā sniegts Latvijas videi draudzīgu ēku attīstības tendenču un to ietekmējošo faktoru novērtējums. Promocijas darba autore analizē vides saglabāšanas jautājumus, tās juridiskos aspektus, videi draudzīgu un ilgtspējīgu ēku attīstību un sniedz attīstību ietekmējošo faktoru novērtējumu Latvijā. Nodaļā izstrādāta arī ilgtspējīgu procesu sistēma nekustamā īpašuma darījumu subjektiem. Trešajā nodaļā sniegts autores izstrādāts nekustamā īpašuma tirgus ilgtspējīgas attīstības izvērtējuma metodoloģiskais risinājums, kas ietver integrētu un starpdisciplināru pieeju, kā arī ietver nekustamā īpašuma tirgus ilgtspējīgas attīstības novērtējumu Latvijā. Trešajā nodaļā darba autore veic arī nekustamā īpašuma tirgus attīstības tendenču analīzi, pēta tā savstarpējo saistību ar ekonomisko attīstību un sniedz tā novērtējumu Latvijā. Nekustamā īpašuma tirgus integrētā ilgtspējīgā attīstība nozīmē novērtējumam izstrādātos informatīvos, organizatoriskos un metodoloģiskos aspektus. Secinājumos apkopoti pētījuma rezultāti un izstrādāti priekšlikumi publiskajam un privātajam sektoram, kā arī citiem tirgus dalībniekiem. Izstrādātais metodoloģiskais risinājums sniedz iespēju veikt līdzīgu novērtējumu citās valstīs, salīdzināt dažādu valstu pieredzi, kas var palīdzēt izstrādāt risinājumu iespējas nekustamā īpašuma tirgus ilgtspējīgai attīstībai.
Atsauce Kauškale, Linda. Assessment of Sustainable Development of Real Estate Market: Case of Latvia. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2018. 143 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 28170