Knowledge Management Application for Enhancement of Alumni Long-term Engagement in Higher Education and Research Institutions
2018
Anita Straujuma

Aizstāvēšana
07.12.2018. 12:00, Rīga, Kalnciema iela 6, 209.auditorija

Zinātniskais vadītājs
Elīna Gaile-Sarkane

Recenzenti
Andris Sarnovičs, Iveta Mietule, Jean-Pierre Segers

Promocijas darbs sastāv no ievada; 4 nodaļām; secinājumiem un ieteikumiem; 58 attēliem; 48 tabulām; 7 pielikumiem; kopējais lappušu skaits ir 201, izmantota 207 atsauce. Pētījuma mērķis ir izstrādāt zināšanu vadības rīkus, kas novērtē absolventu iesaistes pakāpi un stiprina absolventu ilgtermiņa sadarbību ar Augstākās izglītības un pētniecības iestādēm. Autore apraksta absolventu attiecību koncepciju, vēsturi un mūsdienu aktualitātes. Pētījums tiek turpināts ar klientu jēdziena analīzi, īpašu uzmanību pievēršot nevalstiskajam sektoram. Tiek detalizēti aprakstīti jaunākie pētījumi šajā jomā, kā arī absolventu segmentācijas prakse augstskolās. Turpmākās nodaļas aptver literatūras pārskatu un jaunāko zināšanu vadības pētījumu un metrikas analīzi. Īpaša uzmanība tiek pievērsta klientu zināšanu vadībai un zināšanu vadībai universitātēs. Autore izklāsta absolventu attiecību empīrisko izpēti Baltijā un iepriekš minēto teoriju un secinājumu pielietojumu absolventu attiecību vadības attīstībā. Triple Helix segmentācija, absolventu zināšanu vadības modelis, metrika, metrikas metodoloģija un aprobācija ir novitātes, kas radušās darba izstrādes procesā. Visas izmaiņas tika aprobētas Rīgas Tehniskajā universitātē.


Atslēgas vārdi
customer knowledge management, Triple Helix, key account management, alumni relations, fundraising, alumi segmenting, alumni knowledge management metrics, Balanced Scorecard methodology

Straujuma, Anita. Knowledge Management Application for Enhancement of Alumni Long-term Engagement in Higher Education and Research Institutions. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2018. 201 lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196