Elektrovadošu polimēru kompozītu sensormateriāli degvielas un gaistošo organisko savienojumu detektēšanai
2018
Santa Rekšņa

Aizstāvēšana
19.12.2018. 15:00, Paula Valdena iela 3/7, 272. telpa

Zinātniskais vadītājs
Māris Knite

Recenzenti
Remo Merijs-Meri, Jānis Kleperis, Vjačeslavs Gerbreders

Promocijas darbā aplūkoti trīs dažādu sastāvu kompozītmateriāli, kuriem noteikti perkolācijas kritiskie parametri, gaistošo organisko savienojumu (GOS) sensorefekts un tā ietekmējošie faktori. Visu trīs sastāvu izgatavošanā etilēna-vinilacetāta kopolimēr ir izmantots kā matricas materiāls. Pirmā sastāva izgatavošanā izmantotas oglekļa kvēpu nanodaļiņas, bet otra sastāva – īsās daudzsieniņu oglekļa nanocaurulītes. Trešā sastāva izgatavošanā tika izmantotas abas iepriekšminētās nanopildvielas. No visiem trīs izgatavotajiem sastāviem tālākai izpētei izvēlēts jutīgākais sastāvs. Tāpat ir detektēts un izpētīts dažādu degvielu veidu sensorefekts un izanalizēts degvielu sastāvs. Izpētīts vai pievienojot papildus toluolu un benzolu ir iespējams palielināt kompozīta sensorefektu. Kā arī novērtēta kompozīta maisījuma uzklāšanas metodes ietekme uz GOS tvaiku sensorefektu. Tai skaitā ir izveidoti paraugi, kur novērojama elektrovadāmības anizotropija. Literatūras apskatā ir aprakstīti GOS un to bīstamība, kā ir iespējams detektēt GOS un kādas priekšrocības šajā jomā ir polimēru kompozītiem. Tāpat ir izklāstīts polimēra kompozīta ķīmiskā sensorefekta teorētiskais apraksts. Kā arī apskatītas komerciāli pieejamās ierīces GOS un degvielas tvaiku detektēšanai. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 100 lpp. Darbs satur 65 attēlus, 8 tabulas, 151 literatūras avotus un 3 pielikumus.


Atslēgas vārdi
oglekļa kvēpu nanonaļiņas, oglekļa nanocaurulītes, polimēru kompozīti, GOS detektēšana

Stepiņa, Santa. Elektrovadošu polimēru kompozītu sensormateriāli degvielas un gaistošo organisko savienojumu detektēšanai. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2018. 100 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196