Tehnoloģijas pārneses vadīšanas risinājumi uzņēmuma augsmei
2021
Mikus Dubickis

Aizstāvēšana
28.12.2021. 10:00, Tiešsaistē

Zinātniskais vadītājs
Elīna Gaile-Sarkane

Recenzenti
Nataļja Lāce, Oksana Lentjušenkova, Asta Savanevičienė

Promocijas darbā ir aplūkotas iespējas sekmēt uzņēmumu sniegumu, izmantojot tehnoloģijas pārnesi (apguvi) un inovāciju ieviešanu. Pētījumā ir noteiktas procesu veidojošo faktoru sakarības un izstrādāti priekšlikumi iesaistītajām pusēm inovācijas un jaunu zināšanu un tehnoloģiju apguves procesa sekmēšanai. Darba izklāstu veido trīs daļas. Darba pirmajā daļā, raksturojot inovācijas un tehnoloģijas pārneses nozīmi tautsaimniecības un uzņēmējdarbības vadības kontekstā, tiek pamatota tēmas aktualitāte un izvirzīta premisa, kurā tiek balstīts pētījums. Darbā ir veikta inovācijas un tehnoloģijas pārneses konceptu un to savstarpējās saistības analīze, kā arī izstrādāts tehnoloģijas pārneses snieguma pētījumu pārskats, lai identificētu zināšanu plaisu. Otrajā daļā ir raksturotas loģiskā modeļa nostādnes, kas tiek izmantotas empīriskā pētījuma ietvara izveidei. Izmantojot attiecīgo ietvaru, darbā ir apkopoti, grupēti un izvērtēti ar inovāciju un tehnoloģijas pārneses procesu saistāmie faktori un to hipotētiskā ietekme uz uzņēmuma rezultatīvajiem rādītājiem. Trešajā daļā ir veikta empīrisko datu analīze un interpretācija. Pētījuma rezultāti liecina, ka inovāciju ieviešana ir būtiska uzņēmuma snieguma pieaugumam. Inovāciju ieviešanu sekmē jaunu zināšanu un tehnoloģiju apguve, sevišķi, no citu nozaru uzņēmumiem ārvalstīs. Savukārt jaunu zināšanu un tehnoloģiju apguvi sekmē iekšējo pētniecības un izstrādes darbu veikšana. Balstoties uz pētījuma rezultātiem, darbā ir izstrādāti un aprobēti praktiski vadīšanas risinājumi uzņēmumu augsmes sekmēšanai.


Atslēgas vārdi
Inovācija, Tehnoloģijas pārnese, Uzņēmējdarbības vadība
DOI
10.7250/9789934227066

Dubickis, Mikus. Tehnoloģijas pārneses vadīšanas risinājumi uzņēmuma augsmei. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2021. 156 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196