Skolotāju gatavība attālinātām mācībām 2020.–2021. gada pandēmijas laikā
2023
Evija Mirķe

Aizstāvēšana
07.09.2023. 12:00, Liepājas Universitātē, Liepājā, Lielajā ielā 14, 227. telpā

Zinātniskais vadītājs
Atis Kapenieks, Sarma Cakula

Recenzenti
Svetlana Ušča, Pāvels Jurs, Ginta Majore

Promocijas darba mērķis ir raksturot Latvijas vispārizglītojošo skolu skolotāju gatavību attālinātu mācību pedagoģiskā darba organizēšanai 2020.–2021. gada pandēmijas laikā, identificēt atšķirības dažādās mācību jomās, kā arī izstrādāt attālinātu mācību pedagoģiskā darba organizēšanas prasmju apguves modeli ārkārtas situācijā profesionālās un tālākizglītības procesu pilnveidei. Promocijas darbu veido ievads, piecas nodaļas, secinājumi, aizstāvēšanai izvirzītās tēzes, bibliogrāfiskais saraksts un 43 pielikumi. Darba pamatteksts ir 187 lappuses, tas satur 29 attēlus, 49 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 334 nosaukumu informācijas avoti. Promocijas darba pirmajā nodaļā raksturota pasaulē notiekošo pārmaiņu procesu un tehnoloģiju ietekme uz izglītību un skolotāju profesionālās un tālākizglītības procesiem, definētas attālinātas mācības. Otrajā nodaļā aprakstīta skolotāja profesionālā kompetence kā gatavības attālinātu mācību pedagoģiskā darba organizēšanas priekšnoteikums, kā arī izpētīti faktori, kas ietekmē skolotāju gatavību attālinātām mācībām. Trešajā nodaļā aprakstītas prasmju apguves līknes un to matemātiskie modeļi, uzskaitīti apguves līkni ietekmējošie faktori. Ceturtajā nodaļā aprakstīti autores realizētā empīriskā pētījuma skolotāju digitālās pratības izpētes rezultāti un pandēmijas laikā veiktā pētījuma par skolotāju gatavību attālinātām mācībām rezultāti. Piektajā nodaļā autore apraksta inovatīvu metodi – matemātisku modeli un metriku – skolotāju attālinātu mācību pedagoģiskā darba organizēšanas prasmju ārkārtas situācijā attīstības novērtēšanai.


Atslēgas vārdi
apguves līkne, attālinātas mācības, gatavība attālinātām mācībām, pedagoģiskā darba organizēšana, profesionālā pilnveide un tālākizglītība, skolotāja profesionālā kompetence
DOI
10.7250/9789934229442

Mirķe, Evija. Skolotāju gatavība attālinātām mācībām 2020.–2021. gada pandēmijas laikā. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2023. 289 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196