Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Elektromagnētisko ierīču magnētisko sistēmu un to elementu optimizācijas metodoloģiskie pamati

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Elektromagnētisko ierīču magnētisko sistēmu un to elementu optimizācijas metodoloģiskie pamati
Nosaukums angļu valodā Metodological Bases of Optimization for Magnetic System of Electromagnetic Devices and Their Elements
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Andrejs Zviedris
Rihards Elmanis-Helmanis
Andrejs Podgornovs
Atslēgas vārdi optimizācija, elektromagnētiskās ierīces, magnētiskās sistēmas
Anotācija Darbā aplūkotas elektromagnētisko ierīču magnētisko sistēmu galvenās īpatnības saistībā ar šo ierīču tipu. Aprakstīta minēto ierīču optimizācijas uzdevuma nostādne: optimizējamās sistēmas robežu noteikšana, raksturkritērija izvēle, iekšsistēmas mainīgo izvēle, matemātiskā modeļa izveide. Sīkāk aplūkotas īpatnības, kas saistītas ar viendimensiju optimizācijas uzdevumu, ievērojot elektromagnētiskajās ierīcēs izmantojamo feromagnētisko materiālu nelinēārās raksturlīknes. Parādīts, ka šādu optimizācijas uzdevumu risināšanā mērķfunkcijas minimizācijai vispiemērotākā ir intervālu izslēgšanas bisekciju metode. Aprakstīts šis metodes algoritms un dota blokshēma.
Anotācija angļu valodā In the work are considered the basic features of the most characteristic magnetic systems of electromagnetic devices. Described position of task for optimization of the mentioned devices: scopes of the optimized system, choice of characteristic criterion, choice of intersystem variables, and construction of mathematical model. In more detail are described optimization problems of one-dimensional task, in view of nonlinear characteristics of the ferromagnetic materials, applied in electromagnetic devices. It is shown, that at the decision of similar problems of optimization most effective is the method of exception of intervals at a half division. Described the algorithm of such method and direct the block diagram.
Atsauce Zviedris, A., Elmanis-Helmanis, R., Podgornovs, A. Elektromagnētisko ierīču magnētisko sistēmu un to elementu optimizācijas metodoloģiskie pamati. Enerģētika un elektrotehnika. Nr.19, 2007, 110.-123.lpp. ISSN 1407-7345.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 4239