Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Individualizēta zināšanu vērtēšana datorizētas vērtēšanas sistēmā

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Individualizēta zināšanu vērtēšana datorizētas vērtēšanas sistēmā
Nosaukums angļu valodā Individualized Knowledge Assessment in a Computer-Assisted Assessment System
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.2. Datorzinātne un informātika
Autori Alla Anohina-Naumeca
Anita Lanka
Atslēgas vārdi paškontrole, zināšanu vērtēšana, individualizēta vērtēšanas sistēma, jēdzienu tīkli, kognitīvas struktūras, metakognīcija
Anotācija Mūsdienās mainoties izpratnei par mācīšānās procesu, arvien lielāku nozīmi iegūst katra studenta individuālā atbildība pat viņa/viņas mācību rezultātiem. Līdz ar to ir vajadzīgas arī izmaiņas mācībspēku didaktiskā pieejā, kas būtu vērstas uz studentu iesaistīšanu vērtēšanas procesā, individualizējot pašu mācību sasniegumu vērtēšanu. Datorizētie risinājumi var palīdzēt šajā jomā. Dotais raksts apraksta iepriekš izstrādātās jēdzienu tīklos sakņotas zināšanu vērtēšanas sistēmas pilnveidošanas aspektus, kas virzīti uz stduentam dotā uzdevuma grūtības pakāpes maiņu. Ir piedāvātas divas pieejas, kas ļauj precīzāk novērtēt studenta zināšanu līmeni: uzdevuma grūtības pakāpes maiņa, papildus ievietojot jēdzienus, un uzdevuma grūtības pakāpes maiņa, piedāvājot dažāda tipa uzdevumus. Pirmajā pieejā sistēma papildus ievieto jēdzienus jēdzienu tīkla struktūra, kad studenta uzdevums ir aizpildīt skolotāja iepriekš sagatavotu jēdzienu tīkla struktūru ar piedāvātajiem jēdzieniem. Otrā pieeja nodrošina piecus uzdevumus, kas aptver gan jēdzienu tīklu struktūras aizpildīšanas uzdevumus, gan jēdzienu tīklaa izveides uzdevumus, kuri ir sakārtoti diapazonā no vieglākā uz sarežģītāko. Abas pieejas ir detalizēti aprakstītas un attiecīgu jēdzienu tīklos sakņotas zināšanu vērtēšanas sistēmas versiju eksperimentālās pārbaudes rezultāti ir doti
Anotācija angļu valodā Nowadays along with changing of understanding of the teaching process individual responsibility of every student for results of his/her learning is becoming more and more important. Therefore changes in the teachers’ didactic approach which are directed on involving of the student in the assessment process of his/her knowledge by means of individualization of assessment itself are required. Computerized solutions can assist on this field. The paper describes refinement of the previously developed the concept-map based knowledge assessment system towards changing of the difficulty degree of task given to the student. Two approaches are offered, which allow to assess a student’s knowledge level more accurate: changing the degree of task difficulty by additionally inserting concepts and changing the degree of task difficulty by offering different tasks. In the first approach the system additionally inserts concepts into the structure of the concept map when the task for the student is to fill a teacher-prepared concept map structure by a given list of concepts. The second approach provides five-tasks which cover both "fill-in" and "construct-a-map" tasks and are ranged from the easiest to the most difficult. Both approaches are described in detail and results of experimental evaluation of the corresponding versions of the concept-map knowledge assessment system are given
Hipersaite: http://stpk.cs.rtu.lv/sites/all/files/stpk/alla/12.PDF 
Atsauce Anohina-Naumeca, A., Lanka, A. Individualizēta zināšanu vērtēšana datorizētas vērtēšanas sistēmā. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.12, 2007, 23.-31.lpp. ISSN 1407-9291.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 6113