Bīstamo atkritumu ekonomiskās ietekmes novērtēšanas sistēma
50. RTU Starptautiskā zinātniskā konference : RTU IEVF Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātniskā konference (SCEE’ 2009): konferences rakstu krājums 2009
Nora Dubro, Anatolijs Magidenko

Bīstamo atkritumu kaitīgā ietekmes uz Latvijas ekonomiku pakāpe nav proporcionāla to īpatsvaram kopējā radītā atkritumu apjomā un pagaidu uzglabāšanas rezultātā ietekmes mērogs var palielināties, radot papildus draudus apkārtējai videi un cilvēku veselībai. Ar bīstamo atkritumu ekonomisko ietekmi jāsaprot ne tikai kaitējumu, bet arī labumu, kuru iespējams iegūt ekoloģiski-ekonomiski efektīvās bīstamo atkritumu apsaimniekošanas rezultātā. Veicot ekonomiskās ietekmes novērtēšanu ir iespējams labāk strukturēt bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas tehniskās un ekonomiskās plānošanas procesus. Bīstamo atkritumu ekonomiskās ietekmes novērtēšana ir nepieciešama ne tikai optimālo tehnisko risinājumu izvēlei, bet arī apsaimniekošanas sistēmas atbilstības finanšu un ekonomiskajām iespējām valstī nodrošināšanai, ES grantu piesaistīšanai. Galvenie bīstamo atkritumu ekonomiskās ietekmes novērtēšanas elementi ir laiks un bīstamības vienības cena. Ar to palīdzību iespējams identificēt un kontrolēt galveno ietekmes novērtēšanas sistēmas indikatoru – eko-efektivitati, kura izvērtējumu veic saskaņā ar četriem kritērijiem:1) ietekme uz sabiedrības labklājības līmeni; 2) ietekme uz valsts budžetu; 3) ietekme uz starpnozaru politiku; 4) ietekme uz Nacionālā stratēģiskā ietvardokumentā (NSID) noteikto valsts prioritāro programmu ieviešanu, valsts attīstības stratēģijas realizēšanu.


Atslēgas vārdi
bīstamo atkritumu ekonomiskās ietekmes novērtēšanas sistēma, kaitējums, labums, kritēriji, elementi

Dubro, N., Magidenko, A. Bīstamo atkritumu ekonomiskās ietekmes novērtēšanas sistēma. No: 50. RTU Starptautiskā zinātniskā konference : RTU IEVF Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātniskā konference (SCEE’ 2009): konferences rakstu krājums, Latvija, Rīga, 15.-16. oktobris, 2009. Rīga: RTU, 2009, 63.-73.lpp. ISBN 9789984321738.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196