Studiju kvalitātes pilnveides efektīvie pasākumi
2009
Guna Čivčiša, Jolanta Janauska, Jānis Miķelsons, Narimants Salenieks

Augstākās izglītības kvalitāte – pilnvērtīgas, lietderīgas studiju programmas, produktīvas studiju norises, rīcības un procesi, efektīvs vadījums – līdervadība, ietvarvadība un rīcībvadība. Kvalitātes sistēma ietver pamatdarbības, atbalsta un vadības procesu vadījumu, kas nodrošina augstākās izglītības kvalitāti, efektivitāti un ilgtspēju. Profesionālo studiju, mācību un praktizēšanās rezultāti aptver zināšanas, prasmes un spējas, kas raksturo bakalaura, maģistra un doktora līmeņa kvalifikāciju un profesionālās amatprasmes pakāpi. Kvalitātes pilnveidi īsteno augstskola, lai izveidotu pilnvērtīgākas, efektīvākas un ilgtspējīgākas studijas un paaugstinātu absolventu konkurētspēju vietējā, nacionālā un starptautiskā darba tirgū. Studiju organizācija sakņojas lietderīgā pārejā no mācīšanas un mācīšanos.


Atslēgas vārdi
jaunveide, kvalifikācija, kvalitāte, pētniecība, praktizēšana, programma, rezultāts, sistēma , studijas, vadījums

Čivčiša, G., Janauska, J., Miķelsons, J., Salenieks, N. Studiju kvalitātes pilnveides efektīvie pasākumi. Kvalitāte un drošums. Nr.31, 2009, 165.-172.lpp. ISSN 1407-8015.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196