Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Baltezera ūdensgūtves režīmu optimizācija un mangāna koncentrācijas dinamikas pētīšana izmantojot nestacionāro hidroģeoloģisko modeli

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Baltezera ūdensgūtves režīmu optimizācija un mangāna koncentrācijas dinamikas pētīšana izmantojot nestacionāro hidroģeoloģisko modeli
Nosaukums angļu valodā Optimization of Baltezers Well Field Regimes and Simulation of Its Groundwater Manganese Dynamics by Applying Transient Hydrogeological Model
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Aivars Spalviņš
Jānis Šlangens
Inta Lāce
Romans Janbickis
Irīna Eglīte
Tālis Juhna
Atslēgas vārdi hydrogeological model
Anotācija Baltezera ūdensgūtvē ir mākslīgās infiltrācijas sistēma, kura no 1950. g. līdz 1995. gadam nodrošināja ievērojamu pazemes ūdens ieguves palielinājumu Rīgas apgādei ar dzeramo ūdeni. Šobrīd Rīgas pilsētas ūdens patēriņš ir ievērojami samazinājies, taču Eiropas Savienības noteikumi izvirza augstākas prasības Latvijas ūdensgūtvju darbībai (drošums, ūdens kvalitāte, u.c.). Līdzšinējā Baltezera ūdensgūtves darbība un Rīgas Tehniskās universitātes veiktā datormodelēšana (2006.g.-2008.g.) parāda, ka mūsdienās mākslīgās infiltrācijas sistēma nodrošina sifonvadu darbības stabilitāti mainīgas slodzes apstākļos un samazina mangāna jonu koncentrāciju pazemes ūdenī. Pētījumi 2008. gadā bija veltīti mākslīgas infiltrācijas sistēmas optimizēšanai un ar demanganizācijas stacijas veidošanu saistītu problēmu pētīšanai. Infiltrācijas sistēmas optimālu darbu nodrošina pareizas infiltrācijas baseinu shēmas izvēle (norādīti baseini, kurus vajag izmantot) un minimāls infiltrētā ūdens daudzums gadā. Nestacionārās modelēšanas rezultāti rāda, ka Baltezera ūdensgūtvē (izmantojot forsētu infiltrāciju), var krasi palielināt iegūstamā ūdens daudzumu, ja avārijas vai remontdarbu dēļ, jāatslēdz citas Rīgas ūdensgūtves. Aprēķināti hidrauliskie zudumi sifonvados, kuru ūdeni paredzēts novadīt uz demanganizācijas staciju. Norādīts optimālais šo sifonvadu izmantošanas variants. Nolūkā noskaidrot mangāna jonu teritoriālo sadalījumu ūdensgūtvē, veikta vispusīga (7 parametri) ūdens paraugu analīze monitoringa akās. Noskaidrots, ka ūdensgūtves teritorijā ir lokāli apgabali ar augstu mangāna jonu koncentrāciju. Iespējams, ka filtrakas, kuru apkārtnē ir augsta mangāna koncentrācija, jāatslēdz no sifonvada. Pētījuma rezultāti tiks iesniegti SIA “Rīgas ūdens” to praktiskai izmantošanai.
Anotācija angļu valodā The steady state regional 3D-hydrogeological model (HM) has been developed for the Baltezers, Rembergi and Baltezers water supply complex which provide the Riga city with drinking water from groundwater resources. However, transient modelling and refinement of the HM grid are necessary, to investigate the artificial infiltration system of the Baltezers well field. The system takes water from the Baltezers Lake and feeds infiltration basins, in order to keep the well field siphons to perform properly when drinking water consumption is large. The water consumption of Riga has decreased almost threefold, since 1995. For this reason, the large capacity of the Baltezers siphon system cannot be exploited in full. Nowadays, the following contra dictionary requirements regarding this well field should be fulfilled: low price of drinking water (no artificial infiltration); high water quality and protection of the well field against contamination (infiltration used); capability of sharp increase of groundwater withdrawal, to compensate possible failure of the supply complex taking water from the Daugava River. In order to solve this optimization problem, the local transient HM has been created, on the base of the existing regional HM. The plane approximation step of local HM is 27.5 metres. Presently, HM uses variable water withdrawals and infiltration rates that can be changed every mouth. The first results are obtained and more precise requirements are formulated to obtain the needed optimal solution regarding exploitation the Baltezers well field.
Atsauce Spalviņš, A., Šlangens, J., Lāce, I., Janbickis, R., Eglīte, I., Juhna, T. Baltezera ūdensgūtves režīmu optimizācija un mangāna koncentrācijas dinamikas pētīšana izmantojot nestacionāro hidroģeoloģisko modeli. No: Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) finansētā un Rīgas tehniskās universitātes (RTU) realizētā projektā R 7386 atskaite. Rīga: RTU, 2009, 1.-49.lpp.
ID 8291