Bīstamo atkritumu inovatīvās vadīšanas teorētiskie pamati
51. RTU Starptautiskā zinātniskā konference : RTU IEVF Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātniskā konference (SCEE' 2010) : konferences ziņojumu tēžu krājums 2010
Nora Dubro, Anatolijs Magidenko, Konstantins Didenko

Bīstamo atkritumu vadīšanas sistēmai Latvijā, kā arī visā Eiropā, jābūt pakļautai nepārtrauktai elastīgi-dināmiskajai tehniski-sociāli-ekonomiskajai pilnveidošanai un kontrolei. Nacionālās apsaimniekošanas sistēmas izveidošanas procesā jāņem vērā bīstamo atkritumu un to neitralizācijas procesu vispusīgās ietekmes uz valsts ekoloģiski-ekonomiskajiem rādītājiem mērogu, nepieciešams novērtēt un ekonometriski modelēt bīstamo atkritumu ģenerēšanas un vadīšanas rezultatīvus rādītājus. Adekvāto bīstamo atkritumu tehniski-ekonomisko vadīšanas metožu izvēlei un vadīšanas rezultātu novērtēšanai nepieciešams filozofiski-teorētiskais pamatojums.


Atslēgas vārdi
innovative management, theoretical justification
Hipersaite
http://alephfiles.rtu.lv/TUA01/000027069_e.pdf#page=27

Dubro, N., Magidenko, A., Didenko, K. Bīstamo atkritumu inovatīvās vadīšanas teorētiskie pamati. No: 51. RTU Starptautiskā zinātniskā konference : RTU IEVF Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātniskā konference (SCEE' 2010) : konferences ziņojumu tēžu krājums, Latvija, Rīga, 15.-15. oktobris, 2010. Rīga: RTU Izdevniecība, 2010, 26.-27.lpp. ISBN 978-9934-10-061-1.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196