Pakalpojumu kvalitātes ekonomiskā nodrošināšana mazos un vidējos uzņēmumos
2011
Rita Greitāne

Aizstāvēšana
09.05.2011. 13:00, IEVF Meža ielā 1/7 , 209. telpa

Zinātniskais vadītājs
Anatolijs Magidenko

Recenzenti
Remigijs Počs, Bronius Neverauskas, Andrejs Čirjevskis

Promocijas darbs sastāv no ievada, satura izklāsta trīs pamatdaļās, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem. Pirmajā daļā „Pakalpojumu, kvalitātes un kvalitātes izmaksu jēdzienu analīze” tiek izskatīti pakalpojuma teorētiskie aspekti, tai skaitā esošās pakalpojumu klasifikācijas. Autore analizē arī pakalpojumu „kvalitātes cilpu” un pakalpojumu kvalitātes modeli. Izskatītas arī kvalitātes izmaksu klasifikācijas, kvalitātes izmaksu noteikšana, uzskaite, analīze un novērtēšana pakalpojumu kontekstā. Otrajā daļā „Pakalpojumi Latvijas tautsaimniecībā” analizēta pakalpojumu uzņēmumu darbību raksturojošo rādītāju dinamika, galveno uzmanību pievēršot maziem un vidējiem pakalpojumu uzņēmumiem. Autore noteikusi arī sertificēto pakalpojumu uzņēmumu skaita dinamiku, to ietekmi uz pakalpojumu kvalitāti. Trešajā daļā „Pakalpojumu kvalitātes un ekonomiskās efektivitātes novērtēšana” ir izstrādāta pakalpojumu kvalitātes un kvalitātes izmaksu novērtēšanas metodoloģija, iekļaujot metodes kvalitātes slēpto izmaksu samazināšanai, pakalpojumu kvalitātes un cenas ātrai noteikšanai biznesa vadības lēmumu pieņemšanai. Ir veikta metožu aprobācija, novērtējot informācijas loģistikas pakalpojumu uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitāti, kvalitātes izmaksas un ekonomisko ieguvumu no pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanas, tai skaitā novērtēts arī inovatīva pakalpojuma ekonomiskais ieguvums. Darba apjoms ir 143 lapaspuses un 14 lapaspuses pielikumi. Darbā ir iekļauti 56 attēli, 17 tabulas un 6 pielikumi, kas ilustrē un paskaidro darba saturu. Promocijas darba izstrādei izmantoti 133 informācijas avoti latviešu, krievu un angļu valodā.


Atslēgas vārdi
quality; quality level;quality costs; economical assessment

Greitāne, Rita. Pakalpojumu kvalitātes ekonomiskā nodrošināšana mazos un vidējos uzņēmumos. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2011. 143 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196