Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Cilvēkkapitāla attīstība

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Cilvēkkapitāla attīstība, balstīta uz kompetencēm un izglītības kvalitāti
Nosaukums angļu valodā Development of Human Capital based on Competencies and Quality of Education
Pētniecības nozare Ekonomika
Pētniecības apakšnozare  Latvijas tautsaimniecība
Autori Inga Lapiņa
Daira Aramina
Atslēgas vārdi development, competencies, human capital, education, quality of education
Anotācija Pētījuma mērķis ir raksturot kompetenču modeļa teorētiskos aspektus, analizēt izglītības funkcijas ekonomikā un cilvēka kompetences veidošanā, novērtēt izglītības kvalitāti cilvēkkapitāla ilgtspējīgas attīstības kontekstā. Tiek pielietotas tādas pētnieciskās metodes kā zinātniskās literatūras analīze un sintēze, loģiskā un salīdzinošā analīze. Pamatojoties uz veiktajiem teorētiskajiem pētījumiem un empīrisko analīzi, autores piedāvā savu izglītības funkciju grupējumu, kā arī kompetenču modeļa pamatgrupu raksturojumu, saistītu ar cilvēkkapitāla veidošanās un attīstības aspektiem.
Anotācija angļu valodā We live in an era when in many countries worldwide, including Latvia, the modern global developments have led to further establishment of new living standards and human capital formation appropriate for this particular time. The goal of the research is to examine the theoretical aspects of the competency model, analyse the role of education in economics and formation of human capital and competencies, as well as analyse the development of education quality and services in the context of sustainable development. Research methods are the analysis and synthesis of scientific literature, logical and comparative analysis. On the basis of the theoretical studies made, the authors conclude that in the context of competence-based sustainable development and high-quality workforce of the region, education performs multiple functions, such as, being the major factor of public labour force formation in terms of interconnection of mental and physical abilities; accumulated intellectual potential; economic culture promotion factor; factor of establishing harmonization of public interests; characteristics of the quality of workforce and part of workforce reproduction. The results show that socio-economic nature of education in forming human capital can be expressed as a set of regularities that refers to formation and functioning of labour force (human resources) and corresponds to the present needs and opportunities. Full perception of all economic regularities makes it possible to scientifically substantiate the role of education quality which directly establishes the role of human competence-based development.
Atsauce Lapiņa, I., Aramina, D. Cilvēkkapitāla attīstība, balstīta uz kompetencēm un izglītības kvalitāti. Ekonomika un uzņēmējdarbiba. Nr.21, 2011, 60.-66.lpp. ISSN 1407-7337.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 12509