Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Atbilstības novērtēšanas sistēmas vadības problēmas un risinājumi

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 14.06.2013 10:00, Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātē, Kalnciema ielā 6, 309. auditorija
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Atbilstības novērtēšanas sistēmas vadības problēmas un risinājumi
Nosaukums angļu valodā Conformity Assessment System Management Problems and Solutions
Pētniecības nozare Vadībzinātne
Pētniecības apakšnozare  Uzņēmējdarbības vadība
Autori Raimonda Liepiņa
Atslēgas vārdi conformity assessment, system, management
Anotācija Promocijas darbā pētīti atbilstības novērtēšanu ietekmējošie faktori Eiropas Savienībā un veiktās izmaiņas, lai nodrošinātu tikai prasībām atbilstošu un drošu produktu lietošanu. Promocijas darba mērķis ir, identificējot vadības problēmas un piedāvājot jaunus risinājumus, pilnveidot atbilstības novērtēšanas sistēmu tā, lai tā veidotu izpratni par atbilstības novērtēšanu, padarītu uzņēmējiem saprotamākus atbilstības novērtēšanas procesus un nodrošinātu drošu produktu ievietošanu tirgū, nodošanu lietošanā un lietošanu. Pirmajā darba daļā izpētīti kvalitātes un kvalitātes vadības teorētiskie jautājumi. Lai pilnveidotu atbilstības novērtēšanas jomā lietoto terminoloģiju, apkopotas un analizētas dažādu saistīto jēdzienu definīcijas, uz ko pamatojoties, sniegti priekšlikumi terminu tulkojumiem, izstrādātas jaunas definīcijas un precizētas esošās definīcijas. Novērtēts produkta kvalitāti raksturojošo aspektu kopums, apzinātas kvalitātes vadības kopsakarības ar produktu atbilstības novērtēšanas procesu. Otrajā daļā novērtētas un salīdzinātas tehniskās harmonizācijas pieejas, izvērtēta atbilstības novērtēšanas sistēma Latvijā un Eiropas Savienībā, novērtēta mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšana no teorētiskā un praktiskā viedokļa, identificētas galvenās atbilstības novērtēšanas sistēmas vadības problēmas un problēmas, kas saistītas tieši ar produktu atbilstības novērtēšanu. Trešajā daļā izstrādāti risinājumi otrajā daļā identificēto problēmu novēršanai un atbilstības novērtēšanas sistēmas vadības pilnveidei. Pamatota nepieciešamība izmantot vienotu metodoloģiju un izstrādāta Tehniskās harmonizācijas pieeja, ar ko varētu aizstāt līdzšinējās tehniskās harmonizācijas pieejas. Pilnveidota atbilstības novērtēšanas sistēmas shēma, izstrādāta metode, kā ražotājiem izvēlēties piemērotāko atbilstības novērtēšanas moduli. Sniegti priekšlikumi, kas veicinātu ieinteresēto pušu un sabiedrības atbildību, nepieļaujot neatbilstošu produktu lietošanu. Promocijas darba apjoms ir 176 lappuses, kas ietver 36 attēlus, 5 tabulas. Promocijas darbam ir pievienoti 12 pielikumi. Darba izstrādei ir izmantoti 204 informācijas avoti, kas iekļauti bibliogrāfiskajā sarakstā. Darbs ir izstrādāts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā „Atbalsts Rīgas Tehniskās universitātes doktora studiju īstenošanai”.
Anotācija angļu valodā The Promotion Thesis studies the aspects affecting conformity assessment and the changes made over time to ensure that only compliant and safe products are used. The aim of the Promotion Thesis is to identify management problems and offer new solutions thus improving the conformity assessment system, in order to raise awareness about conformity assessment, to make conformity assessment processes clearer for entrepreneurs and to ensure placement of safe products on the market. In the first part – the theoretical aspects of quality and conformity assessment are studied. In order to improve the terminology used in the conformity assessment field, different definitions of related terms are generalized and analysed, basing on which proposals are made for translations of the terms, new definitions are given and the current definitions are made more precise. The totality of aspects characterizing product quality is evaluated, information gathered on interrelationships of quality management and product conformity assessment process. In the second part – evaluation of technical harmonization approaches and their comparison is made, conformity assessment system in Latvia and the European Union is evaluated, conformity assessment of measuring instruments is evaluated from the theoretical and practical point of view, the main problems of conformity assessment system management and problems related to product conformity assessment are identified. In the third part – solutions for elimination of the identified problems and improvement of conformity assessment system management are elaborated. The necessity to make use of uniform methodology is substantiated, and the Technical Harmonization Approach that would substitute the current approaches of technical harmonization is developed. Conformity assessment system scheme is improved and a method developed to be used by manufacturers when selecting the most suitable of conformity assessment modules. Proposals are made that would foster the responsibility of the involved parties and the society thus excluding use of non-conforming products. The Promotion Thesis comprises 176 pages, including 36 figures, 5 tables. The Promotion Thesis has 12 appendices. 204 sources, which are included in the Sources of Reference, have been used when developing the Promotion Thesis. The thesis has been developed with the support of the European Social Fund for the project "Support for the Riga Technical University for doctoral studies".
Atsauce Liepiņa, Raimonda. Atbilstības novērtēšanas sistēmas vadības problēmas un risinājumi. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2013. 176 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 16020