Atbilstības novērtēšanas sistēmas vadības problēmas un risinājumi
2013
Raimonda Liepiņa

Aizstāvēšana
14.06.2013. 10:00, Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātē, Kalnciema ielā 6, 309. auditorija

Zinātniskais vadītājs
Jānis Mazais, Inga Lapiņa

Recenzenti
Konstantins Didenko, Dzintra Atstāja, Bronius Neverauskas

Promocijas darbā pētīti atbilstības novērtēšanu ietekmējošie faktori Eiropas Savienībā un veiktās izmaiņas, lai nodrošinātu tikai prasībām atbilstošu un drošu produktu lietošanu. Promocijas darba mērķis ir, identificējot vadības problēmas un piedāvājot jaunus risinājumus, pilnveidot atbilstības novērtēšanas sistēmu tā, lai tā veidotu izpratni par atbilstības novērtēšanu, padarītu uzņēmējiem saprotamākus atbilstības novērtēšanas procesus un nodrošinātu drošu produktu ievietošanu tirgū, nodošanu lietošanā un lietošanu. Pirmajā darba daļā izpētīti kvalitātes un kvalitātes vadības teorētiskie jautājumi. Lai pilnveidotu atbilstības novērtēšanas jomā lietoto terminoloģiju, apkopotas un analizētas dažādu saistīto jēdzienu definīcijas, uz ko pamatojoties, sniegti priekšlikumi terminu tulkojumiem, izstrādātas jaunas definīcijas un precizētas esošās definīcijas. Novērtēts produkta kvalitāti raksturojošo aspektu kopums, apzinātas kvalitātes vadības kopsakarības ar produktu atbilstības novērtēšanas procesu. Otrajā daļā novērtētas un salīdzinātas tehniskās harmonizācijas pieejas, izvērtēta atbilstības novērtēšanas sistēma Latvijā un Eiropas Savienībā, novērtēta mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšana no teorētiskā un praktiskā viedokļa, identificētas galvenās atbilstības novērtēšanas sistēmas vadības problēmas un problēmas, kas saistītas tieši ar produktu atbilstības novērtēšanu. Trešajā daļā izstrādāti risinājumi otrajā daļā identificēto problēmu novēršanai un atbilstības novērtēšanas sistēmas vadības pilnveidei. Pamatota nepieciešamība izmantot vienotu metodoloģiju un izstrādāta Tehniskās harmonizācijas pieeja, ar ko varētu aizstāt līdzšinējās tehniskās harmonizācijas pieejas. Pilnveidota atbilstības novērtēšanas sistēmas shēma, izstrādāta metode, kā ražotājiem izvēlēties piemērotāko atbilstības novērtēšanas moduli. Sniegti priekšlikumi, kas veicinātu ieinteresēto pušu un sabiedrības atbildību, nepieļaujot neatbilstošu produktu lietošanu. Promocijas darba apjoms ir 176 lappuses, kas ietver 36 attēlus, 5 tabulas. Promocijas darbam ir pievienoti 12 pielikumi. Darba izstrādei ir izmantoti 204 informācijas avoti, kas iekļauti bibliogrāfiskajā sarakstā. Darbs ir izstrādāts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā „Atbalsts Rīgas Tehniskās universitātes doktora studiju īstenošanai”.


Atslēgas vārdi
conformity assessment, system, management

Liepiņa, Raimonda. Atbilstības novērtēšanas sistēmas vadības problēmas un risinājumi. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2013. 176 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196