Institūciju sociālekonomiskās ietekmes novērtēšana
2016
Alise Vītola

Aizstāvēšana
09.12.2016. 14:00, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Kalnciema iela 6, 309

Zinātniskais vadītājs
Maija Šenfelde

Recenzenti
Elīna Gaile-Sarkane, Dzintra Atstāja, Bronius Neverauskas

Promocijas darbā veikta kritiska institūcijas jēdziena analīze, apskatītas ekonomiskās, politiskās un vērtību institūcijas – sabiedrībā pieņemti uzvedības veidi, kas ierobežo indivīda rīcības racionalitāti –, kā arī to pilnveidošanas iespējas. Darba piedāvāta teorētiska shēma publiskā sektora politikas, institūciju un sociālekonomiskās attīstības procesu mijiedarbības ilustrēšanai. Izstrādāta un aprobēta publiskā sektora politikas, institūciju un sociālekonomiskās attīstības procesu mijiedarbības novērtēšanā lietojamo rādītāju sistēma. Veikta kvantitatīva analīze, lai novērtētu institūciju sociālekonomisko ietekmi, kā arī analizēta publiskā sektora politikas ietekme uz institucionālās vides veidošanos valstī. Lai novērtētu institūcijas un to pilnveidošanas iespējas, izveidota un aprobēta institūciju un institūciju iespēju novērtēšanas metodika, tai skaitā izveidots Institūciju indekss un Institūciju iespēju indekss. Institūciju novērtējums aptver institucionālās vides ekonomiskās, politiskās un vērtību kategorijas, savukārt institūciju iespēju novērtējums sniedz rekomendācijas sociālekonomiskajai attīstībai labvēlīgākas institūciju vides veidošanai ar publiskā sektora politikas palīdzību. Veikts institūciju un to pilnveidošanas iespēju novērtējums valstīs, kur ekonomisko attīstību virza inovācijas, un valstīs pārejas fāzē uz šo līmeni. Sniegts padziļināts institūciju un to pilnveidošanas iespēju izvērtējums Austrumeiropas un Centrāleiropas valstīs, noteiktas sociālekonomisko attīstību veicinošās vai kavējošās institūcijas un būtiskākās publiskā sektora politikas, kas ietekmē institūciju veidošanos šajās valstīs. Promocijas darba rezultāti praktiski izmantojami globālajā attīstības politikā, sekmējot pasaules mazāk attīstīto valstu izaugsmi, Eiropas Savienības reģionālajā politikā, sekmējot Eiropas reģionu konverģenci, un nacionāla līmeņa politikas veidošanā un novērtēšanā, kā arī privātā sektora lēmumu pieņemšanā par investīciju veikšanu noteiktās valstīs un teritorijās. Sniegti ieteikumi publiskā sektora politikas pilnveidošanai Latvijā ar mērķi veicināt sociālekonomiskajai attīstībai labvēlīgas institucionālās vides veidošanos. Promocijas darbā ir ievads, trīs nodaļas, secinājumi un priekšlikumi. Tā apjoms ir 153 lapaspuses, neskaitot pielikumus. Darbā ir iekļautas 34 tabulas, 25 attēli un 9 pielikumi, kas paskaidro un ilustrē pētījuma saturu.


Atslēgas vārdi
Institūcijas, sociālekonomiskā attīstība, pārvaldība, vērtības, politika

Vītola, Alise. Institūciju sociālekonomiskās ietekmes novērtēšana. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2016. 153 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196