Personāla mainības problēmas un vadīšanas risinājumi uzņēmumos
2017
Iveta Ozoliņa-Ozola

Aizstāvēšana
29.09.2017. 12:00, Inženierekonomikas un vadības fakultātē, Kalnciema ielā 6, 209. auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Elīna Gaile-Sarkane

Recenzenti
Inga Lapiņa, Andris Sarnovičs, Iveta Mietule

Darbu ir veido četras daļas. Pirmajā daļā ir veikta teorētiskā analīze par personāla mainības sociāli ekonomisko nozīmi, zinātniskās izpētes attīstību ārzemēs un Latvijā, kā arī aprakstīta personāla mainības mērīšanas problemātika. Otrajā daļā ir analizēti personāla mainību ietekmējošie faktori. Personāla mainību ietekmējošo faktoru izpēte pamatojas uz autores veikto personāla mainības modeļu kvalitatīvo un kvantitatīvo (kontent-) analīzi, empīrisko pētījumu rezultātu par personāla mainības mijsakarībām ar individuālajiem un ārējo alternatīvu faktoriem apkopojumu, sistemātisko pārskatu par personāla mainības mijsakarībām ar darba un organizācijas iekšējiem faktoriem. Darba trešajā daļā ir sniegti rezultāti par diviem empīriskajiem pētījumiem. Pirmais empīriskais pētījums ir par darba maiņas tendencēm Latvijas darba tirgū, konkrēti par to, cik daudz darbspējīgo iedzīvotāju nomaina darbu, kāda ir darba maiņas dinamika un galvenie iemesli, kāda tam ir sakarība ar iedzīvotāju sociāli demogrāfiskajiem parametriem un darba tirgus rādītājiem. Šajā pētījuma ir noskaidrots, kurai faktoru kopai – sociāli demogrāfiskajiem parametriem vai darba tirgus rādītājiem – ir lielāka nozīme darba maiņā sakarā ar labāka darba piedāvājuma pieņemšanu vai labāka darba meklēšanu. Otrais pētījums darba trešajā daļā ir par personāla mainības līmeņa un cilvēkresursu vadīšanas prakšu mijsakarībām Latvijas uzņēmumos. Tajā ir izpētīts, kāds ir vidējais personāla mainības līmenis šādos uzņēmumos, kā ar personāla mainības līmeni ir saistīti uzņēmuma darbības rādītāji, personāla sastāvs, personāla vadīšanas organizācija, konkrētu cilvēkresursu vadīšanas prakšu un prakšu kopuma izmantošana. Pētāmās cilvēkresursu vadīšanas prakses aptver tādas jomas kā darbaspēka izmaksu samazināšana, štatu komplektēšana, personāla novērtēšana, apmācība un attīstība, personālam piedāvātie monetārie un nemonetārie labumi, darba attiecības un iekšējā komunikācija. Ceturtajā daļā ir izstrādāti personāla mainības vadīšanas praktiskie risinājumi uzņēmumiem: ir izveidots cilvēkresursu vadīšanas prakšu kopums, ar kura palīdzību var noteikt, kādas prakses būtu jālieto attiecībā uz vadītājiem, speciālistiem, administratīvajiem darbiniekiem vai fiziskā darba darītājiem, kā arī precizēta šo prakšu nozīme jeb efekts atkarībā no konkrētiem uzņēmumu un tā personālu raksturojošajiem parametriem; identificētas cilvēkresursu vadīšanas prakses personāla mainības līmeņa prognozēšanai; izveidots lēmumu pieņemšanas algoritms cilvēkresursu vadīšanas prakšu izvēlē personāla mainības līmeņa samazināšanai; aprakstīts, kādam jābūt personāla mainības vadīšanas procesam. Noslēgumā ir sniegti ekspertu aptaujas un gadījumu analīzes rezultāti izstrādāto personāla mainības vadīšanas risinājumu pārbaudei. Promocijas darba apjoms ir 164 lappuses, tajā ir iekļauti 33 attēli 42 tabulas un 8 formulas. Darbam pievienoti 14 pielikumi. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir norādes uz 201 avotiem.


Atslēgas vārdi
personāla mainība, darba maiņa, cilvēkresursu vadīšana, personāla mainības vadīšana, Latvija, lielie un vidējie uzņēmumi.

Ozoliņa-Ozola, Iveta. Personāla mainības problēmas un vadīšanas risinājumi uzņēmumos. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2017. 236 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196