Ekonomiskā attīstība
2018
Remigijs Počs, Velga Ozoliņa, Astra Auziņa-Emsiņa, Valērijs Skribans, Nataļja Lāce, Karine Oganisjana, Konstantins Kozlovskis

Autoru kolektīva monogrāfija "Simtam pāri. Viedā Latvija. Valsts pētījumu programma EKOSOC-LV", sagatavota VPP "Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai - jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)", kas bija 2014. - 2017. gadam apstiprināto 6 prioritāro zinātnes fundamentālo un lietišķo pētījumu virzienu 5. virzienā: valsts un sabiedrības ilgtspējīga attīstība (sabiedrība, pārvaldība, resursi, tautsaimniecība, demogrāfija, vide).


Atslēgas vārdi
konkurētspēja, eksports, augstas pievienotās vērtības nozares, inovācija, sociālā inovācija, sociālais kapitāls, darbinieku līdzdalība kapitālā, tautsaimniecības ilgtspējīga attīstība

Počs, R., Ozoliņa, V., Auziņa-Emsiņa, A., Skribans, V., Lāce, N., Oganisjana, K., Kozlovskis, K. Ekonomiskā attīstība. No: Simtam pāri. Viedā Latvija. red. B.Rivža, E.Jermolajeva, A.Mukāne. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2018. 152.-221.lpp. ISBN 978-9984-9542-9-5.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196