Ietekmes uz vidi novērtējums par hidroloģiju un ģeoloģiju derīgo izrakteņu atradnei Lejasnoras Ropažu novadā
2019
Aivars Spalviņš, Kaspars Krauklis, Inta Lāce, Antons Mačāns, Viesturs Šķibelis, Irīna Eglīte, Inta Tabaka

Pārskatā iekļauti rezultāti, kas iegūti Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Vides modelēšanas centrā, īstenojot 2019. gada 19. martā noslēgto līgumu starp SIA “Vides eksperti” un Rīgas Tehnisko universitāti. Rezultāti ietver ietekmes uz vidi vērtējumu par meteoroloģiskajiem, ģeoloģiskajiem, hidroloģiskajiem un hidroģeoloģiskajiem apstākļiem atradnei “Lejasnoras” un tai piegulošajai teritorijai. Pārskatā ir 47 lpp., kas satur 34 attēlus un 16 tabulas. Pārskata pielikumā iekļauti 14 attēli uz 12 lpp. Kopā 59 lpp.


Atslēgas vārdi
hidroģeoloģiskais modelis, karjeri, gruntsūdens līmenis
Hipersaite
http://www.emc.rtu.lv/issues/2019/RTU_Lejasnoras_09092019_labotais.pdf

Spalviņš, A., Krauklis, K., Lāce, I., Mačāns, A., Šķibelis, V., Eglīte, I., Tabaka, I. Ietekmes uz vidi novērtējums par hidroloģiju un ģeoloģiju derīgo izrakteņu atradnei Lejasnoras Ropažu novadā [tiešsaiste]. Rīga RTU VMC, 2019. Pieejams: http://www.emc.rtu.lv/issues/2019/RTU_Lejasnoras_09092019_labotais.pdf.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196