Par Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes ziņojumu Nr. 644-044/2019 (31.05.2019), kurā noliegta dabas ainavas rekreācijas darbu likumība nekustamajā zemes īpašumā “Pietilti”, Mežotnes pagastā, Bauskas novadā
2019
Aivars Spalviņš, Kaspars Krauklis, Inta Lāce, Antons Mačāns, Viesturs Šķibelis, Irīna Eglīte, Inta Tabaka

Atzinumā iekļauti rezultāti, kas iegūti Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Vides modelēšanas centrā, analizējot Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes Ziņojumu, citus ar Pārvaldes rīcību saistītos dokumentus un nepieciešamos informācijas avotu datus. Secināts, ka veicot dabas ainavas rekreācijas darbus nekustamajā zemes īpašumā “Pietilti”, Mežotnes pagastā, Bauskas novadā ir ievērotas likuma “Par zemes dzīlēm” un aizsargjoslu likuma prasības. Tāpēc par VVD Jelgavas reģionālās vides pārvaldes nelikumīgajiem lēmumiem būtu jāinformē Vides pārraudzības valsts birojs. Atzinumā ir 13 lpp., kas satur 10 attēlus. Pārskata pielikumā iekļauti 3 attēli un 18 lpp. teksta. Kopā 31 lpp.


Atslēgas vārdi
dabas parks, palieņu pļavas, ainavas rekreācija
Hipersaite
http://www.emc.rtu.lv/issues/2019/RTU_atzinums_Mezotne.pdf

Spalviņš, A., Krauklis, K., Lāce, I., Mačāns, A., Šķibelis, V., Eglīte, I., Tabaka, I. Par Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes ziņojumu Nr. 644-044/2019 (31.05.2019), kurā noliegta dabas ainavas rekreācijas darbu likumība nekustamajā zemes īpašumā “Pietilti”, Mežotnes pagastā, Bauskas novadā [tiešsaiste]. Rīga RTU VMC, 2019. Pieejams: http://www.emc.rtu.lv/issues/2019/RTU_atzinums_Mezotne.pdf.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196