Metodiskie norādījumi bakalaura profesionālo studiju programmai “Visaptverošā kvalitātes vadība”
2020
Inga Lapiņa, Irina Degtjarjova, Jolanta Janauska, Jānis Mazais

Metodiskie norādījumi paredzēti bakalaura profesionālo studiju programmas “Visaptverošā kvalitātes vadība” studentiem, lai nodrošinātu vienotas prasības studiju laikā izstrādājamo rakstu darbu struktūrai, apjomam, noformējumam un aizstāvēšanas kārtībai. Norādījumi paredzēti arī programmas īstenošanā iesaistītajam akadēmiskajam personālam, bakalaura darbu vadītājiem, recenzentiem un Valsts pārbaudījumu komisijas locekļiem. Metodiskie norādījumi ir izstrādāti kā vadlīnijas studiju darbu, prakses atskaites un bakalaura darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai.


Atslēgas vārdi
Bakalaura darbs, prakse, studiju darbs, metodika
Hipersaite
https://ebooks.rtu.lv/product/metodiskie-noradijumi-bakalaura-programmai-visaptverosa-kvalitates-vadiba/

Lapiņa, I., Degtjarjova, I., Janauska, J., Mazais, J. Metodiskie norādījumi bakalaura profesionālo studiju programmai “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Rīga: RTU Izdevniecība, 2020. 50 lpp. ISBN 978-9934-22-435-5.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196