Muitas procesu vadības un organizācijas novērtēšanas sistēmiskais risinājums
2021
Aldis Čevers

Aizstāvēšana
17.12.2021. 10:00, IeVf SESMI, attālināti ZOOM platformā

Zinātniskais vadītājs
Aivars Vilnis Krastiņš

Recenzenti
Inga Lapiņa, Iveta Reinholde, Viktors Čencovs

Promocijas darba mērķis ir balstoties uz vienotu muitas funkciju un uzdevumu izvērtēšanu un, izmantojot atbilstošu novērtēšanas kritēriju un indikatoru sistēmu, izstrādāt muitas darba un procesu vadības un organizācijas novērtēšanas sistēmisku risinājumu, kas balstīts muitas darbību ietekmējošo faktoru pētījumos. Promocijas darbu veido 5 daļas. Pirmā daļa veltīta muitas lietu, muitas darbības vides un iespējamo apdraudējumu raksturošanai nacionālā un starptautiskā līmenī. Darba otrajā daļā ir pētīts muitas dienests kā valsts pārvaldes sastāvdaļa, tās funkcijas, uzdevumi un procesi. Darba trešajā daļā ir apskatītas efektīvas valsts pārvaldes koncepcijas, pētīta publiskās administrācijas veiktspēja, darbības organizēšana, novērtēšana un tās elementi. Ceturtajā daļā ir aplūkotas muitas darbības efektivitātes novērtēšanas metodes un paņēmieni, apkopoti un klasificēti muitas darbības un procesu novērtēšanas sistēmas elementi. Darba piektajā daļā ir piedāvāts muitas procesu vadības un organizācijas novērtēšanas sistēmiskais risinājums. Promocijas darba apjoms ir 223 lapas. Darbā ir 16 tabulas, 45 attēli, 14 pielikumi, izmantoti 240 informācijas avoti.


Atslēgas vārdi
muitas funkcijas, darbības novērtēšana, indikatori, kritēriji, efektivitāte
DOI
10.7250/9789934227042

Čevers, Aldis. Muitas procesu vadības un organizācijas novērtēšanas sistēmiskais risinājums. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2021. 223 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196